Urząd Gminy Poświętne

Obwieszczenie w spr. rejestracji przedpoborowych

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
 
z dnia 01.10.2008 r.
w sprawie rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1990 roku.
 
 
    Na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) w związku z § 7 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377 z późn. zm.) ogłaszam, że:
 
1.     W dniu 14 października 2008 roku zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych.
 
 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają oprócz mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, również mężczyźni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lat życia.
 
 
 1. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawali już do poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).
 
 1. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez organ prowadzący rejestrację w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.
 
 
 1. Przedpoborowy zameldowany na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące obowiązany jest zgłosić się do rejestracji do organu prowadzącego rejestrację właściwego ze względu na miejsce tego pobytu.
 
 1. Rejestracja odbędzie się
                                             w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Krótka 1.
 
7. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić
     jego tożsamość.
 
 1. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.
 
 1. W przypadku określonym w pkt 8 osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić organowi prowadzącemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden z dokumentów wymienionych w pkt 7.
 
 
 1. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do organu przeprowadzającego rejestrację właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Organ ten wyznacza przedpoborowemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji.
 
 1. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
 
 
 1. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 
 1. Niezgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
 
Wobec przedpoborowego, który nie zgłosił się do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny, uprzednio może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do organu przeprowadzającego rejestrację w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 31 ust. 6 cytowanej ustawy).
         Wójt
/-/ Jan Cymerman
          

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 01.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry