Urząd Gminy Poświętne

Postanowiene prostujące oczywistą omyłkę do decyzji Nr 3/08 z dnia 02.06.2008 r. znak R/Oś-7624/1/07

Poświętne, dnia 25.06.2008 r 

Or.0156 /15/08

 

P O S T A N O W I E N I E 

                Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

postanawiam 

                sprostować na żądanie strony następującą oczywistą omyłkę w decyzji Nr 3/08 z dnia 02.06.2008 r. znak R/Oś-7624/1/07 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu siłowni wiatrowych składających się z trzech turbin o mocy 250 KW każda na dz. o nr ew. 389/1, 51/1, 395, 391, 52, 56 obręb Cygów, gm. Poświętne, wydaną dla Pana Tomasza Tabora zam. Cygów 18, 05-326 Poświętne

 w następujący sposób:

  1. na stronie pierwszej decyzji w wierszu 9 zamiast:

-          „trzech turbin o mocy 150 kW każda”

powinno być:

     -      „trzech turbin o mocy do 250 kW każda”

  1. na stronie pierwszej decyzji w wierszu 14 zamiast :

           -      „ o mocy znamionowej 150 kW”

      powinno być:

          -      „ o mocy znamionowej do 250 kW”

  1. na stronie drugiej decyzji w wierszu 15 zamiast:

          -     „ moc znamionowa do 150 kW”

      powinno być:

         -      „moc znamionowa do 250 kW”

  1. na stronie drugiej w wierszu 16 zamiast:

         -     „ moc farmy nie może przekroczyć 450 kW”

      powinno być:

         -     „ moc farmy nie może przekroczyć 750 kW”

  1. na stronie piątej Załącznik Nr1 do decyzji w wierszu 10 i 14 zamiast:

        -     „ o mocy znamionowej 150 kW”

     powinno być:

       -     „ o mocy znamionowej do 250 kW”

 

Uzasadnienie

 

                Odstąpiono od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 kpa.

                Ze względu na oczywistą omyłkę postanowiono jak w sentencji.

             Na niniejsze postanowienie służy prawo złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 w terminie 7 dni od dnia otrzymania , za moim pośrednictwem.

Otrzymują:

stony postępowania

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekroczyła 20, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) i art. 49 kpa powiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Metadane

Data publikacji : 27.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry