Urząd Gminy Poświętne

Kontrola umów na nieczystości

                                  

                                   MIESZKAŃCY

                            GMINY POŚWIĘTNE

 

 

            Informuje się, że w miesiącach lipiec – wrzesień 2008 r. Urząd Gminy Poświętne rozpocznie kontrole umów zawartych z firmami odbierającymi odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe.

         Zgodnie z art. 5 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z poźn. zm.) w związku
z uchwałą Nr VIII/38/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne właściciele nieruchomości obowiązani są do:

-         zapewniania czystości i porządku na terenach posesji,

-         wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,

-         przestrzegania regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych i odbioru odpadów komunalnych, poprzez przekazywanie ich specjalistycznym firmom, posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

         Potwierdzeniem stosowania powyższych zapisów ustawy jest okazanie podczas kontroli, umowy na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz posiadanie rachunków potwierdzających ponoszenie opłat za w/w usługi.

         Brak umów i dowodów opłat za wywóz odpadów lub nieczystości ciekłych podlega karze grzywny.

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 13.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry