Strategia Rozwoju Gminy

Strategiia Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2008-2015

UCHWAŁA   XI/59/08
RADY   GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

  

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2008-2015”.

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 

Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2008-2015” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 

„Strategia” stanowi podstawę przy formułowaniu założeń społeczno-gospodarczych do planowania i wykonywania budżetu gminy oraz do sporządzania planów rozwojowych i strategii branżowych.

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Pliki do pobrania

Data publikacji 02.04.2008

Data modyfikacji 06.02.2017 Rejestr zmian
Autor : Marzanna Zagórska

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 11401 wizyt