Urząd Gminy Poświętne

Niebezpieczne środki chemiczne

 

NIEBEZPIECZNE ŚRODKI CHEMICZNE
 
Nazwa substancji: Wodór, H2

Działanie:  Łatwo palny, duszący gaz. Zapalny w każdej temp. Lżejszy od powietrza, gromadzi się w górnych partiach pomieszczeń. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, tlenem, chlorem, bromem i fluorem 

 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby, wezwać Straż Pożarną i Policję     

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony jest wybuchem       

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może spowodować obrzęk płuc. Podać tlen. Chronić przed utratą ciepła.
Skażenie skóry ( skroplonym gazem) - zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością chłodnej wody, podawać tlen przez maskę ( jeśli zatruty nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie)
Skażenie oczu płukać oczy dużą ilością chłodnej wody.  
 
Nazwa substancji: Chlor, CI2

Działanie:  Gaz drażniący i duszący; w zetknięciu z wilgotną powierzchnią błon śluzowych powstaje kwas podchlorawy, chlorowodór, wolne rodniki tlenowe i inne związki chlorowe o silnym działaniu biologicznym. 

 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję
 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej, przy wycieku obszar jest zagrożony wybuchem.

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może powodować obrzęk płuc. Podać tlen. Chronić przed utratą ciepła. Wezwać lekarza.  
 
Nazwa substancji: Cyjanek potasu, KCN

Działanie:  Substancja o działaniu duszącym wskutek hamowania oddychania tkankowego powodującego niedotlenienie tkanek, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego. Działa silnie drażniąco.

 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby. Wezwać Straż Pożarną i Policję.

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony wybuchem

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne -  zapewnić bezruch w pozycji siedzącej lub półleżącej. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen. Nieprzytomny - ułożyć zatrutego w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ciała obce, podać tlen. Jeżeli zatruty nie oddycha, stosować oddychanie za pomocą aparatu AMBU.
Skażenie skóry - spłukać obficie bieżącą wodą, zdejmując oblaną odzież. Wezwać lekarza. Skażenie oczu - płukać oczy dużą ilością chłodnej wody  
 
Nazwa substancji: Tlenek węgla, CO

Działanie:  Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: gaz duszący, wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe.

 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z otoczenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję.

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony wybuchem

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne:
- przytomny - wyjść z zatrutego miejsca, zapewnić spokój. Pozycja najlepiej w pozycji leżącej , chronić przed utratą ciepła. Szybko podać tlen.
- nieprzytomny - ułożyć w pozycji bocznej ustalonej  
 
Nazwa substancji: Terpentyna

Działanie:  Substancja drażniąca i uczulająca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby. Wezwać Straż Pożarną i Policję.

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony wybuchem

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - Przytomny - wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia z chwilą wystąpienia kaszlu i/albo bólu głowy. Podać tlen. Wezwać lekarza.
Skażenie skóry - zdjąć odzież, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem jeżeli nie ma oparzeń Skażenie oczu - płukać oczy dużą ilością zimnej wody  
 
Nazwa substancji: Amoniak, NH3

Działanie:  Substancja łatwo palna, toksyczna, niebezpieczna dla środowiska. Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową. Wywołuje oparzenia.

 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję.

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej
Przy wycieku unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na miejsce wycieku.

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - ułożyć w wygodnej pozycji, zapewnić spokój i bezruch, chronić przed utratą ciepła, podawać tlen.
Skażenie skóry - zmyć obficie bieżącą wodą, zdjąć odzież. Na oparzenia stosować jałowy opatrunek
Skażenie oczu - opłukać oczy chłodną wodą przez 15 minut.   
 
Nazwa substancji: Kwas azotowy, HNO3

Działanie:  Substancja utleniająca, żrąca w stężeniach powyżej 70%. Kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar. Wywołuje poważne poparzenia.

 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia osoby. Wezwać Straż Pożarną i Policję.

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej, przy wycieku unikać kontaktu z materiałami palnymi. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. 

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić bezruch w pozycji siedzącej lub leżącej. Chronić przed utratą ciepła, podawać tlen.
Skażenie skóry - zdjąć odzież i umyć skórę dużą ilością wody. Nie stosować mydła . Założyć na oparzenia jałowy opatrunek.
Skażenie oczu - płukać oczy przez 15 minut chłoną wodą.  
 
Nazwa substancji: Ołów, Pb

Działanie:  Substancja toksyczna. Może działać szkodliwie na nie narodzony płód. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Stwarza niebezpieczeństwo kumulacji w ustroju. Działa szkodliwie w przypadku narażeniadrogą oddechową i po spożyciu.
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby. Wezwać Straż Pożarną i Policję.

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej, w przypadku wycieku rozsypany ołów w postaci rozdrobnionej zebrać do pojemnika.   

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - nagłe wystąpienie kolki brzusznej uzasadnia konieczność badania lekarskiego.
Zatrucie drogą pokarmową - zatruty sam powinien wywołać u siebie wymioty ( można podawać wodę do picia )  
 
Nazwa substancji: Propan, C3H8

Działanie:  Substancja skrajnie łatwo palna. 

 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję 

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  jak powyżej, przy wycieku obszar zagrożony wybuchem

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne
- przytomny - wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen
- nieprzytomny - ułożyć w pozycji ustalonej bocznej. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen, jeżeli nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie  
 
Nazwa substancji: Kwas siarkowy, H2SO4

Działanie:  Substancja żrąca lub drażniąca (w zależności od stężenia %). W stężeniach powyżej 15% wywołuje poważne oparzenia.

 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia: Nie dopuścić do kontaktu kwasu z metalami, usunąć źródła zapłonu.

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne: zapewnić bezruch w pozycji półleżącej lub siedzącej, chronić przed utratą ciepła, w razie duszności podawać tlen, wezwać lekarza.
Skażenie skóry - zdjąć odzież, obmyć skórę dużą ilością letniej wody, nie stosować mydła, założyć jałowy opatrunek, wezwać lekarza
Skażenie oczu - płukać oczy dużą ilością chłodnej wody  
 
Nazwa substancji: Rtęć, Hg

Działanie:  Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kumuluje się w ustroju.  

 
Zalecenia ogólne:  Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, wezwać Straż Pożarną     

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  Unikać bezpośredniego kontaktu, zlikwidować wyciek ( uszczelnić uszkodzone opakowanie )  

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zapewnić spokój w pozycji dowolnej, wezwać lekarza
Skażenie skóry - nie wymaga leczenia poza przemyciem skóry ciepłą wodą z mydłem
Oparzenie skóry gorącą rtęcią: założyć jałowy opatrunek
Zatrucie drogą pokarmową: można podać łagodny środek przeczyszczający 
 
 
Nazwa substancji: Metanol, CH4OH

Działanie:  Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu - powoduje nieodwracalne zmiany 

 
Zalecenia ogólne:  W razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać straż pożarną i policję    

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia: Wyciek - obszar zagrożony wybuchem, usunąć źródła zapłonu, unikać bezpośredniego kontaktu 

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia
Skażenie skóry- zdjąć odzież, obmyć skórę letnia wodą, nie wymaga leczenia
Skażenie oczu - płukać oczy dużą ilością letniej wody
Zatrucie droga pokarmową - Natychmiast spowodować wymioty, podać do wypicia alkohol etylowy ( wódkę 40% ) - 100 ml - hamuje metabolizm metanolu   

 
Uwagi: Dawka 10 ml może wywołać zgon, następstwem zatrucia pokarmowego jest utrata wzroku, uszkodzenie mięśnia sercowego, ostre uszkodzenie nerek
 
Nazwa substancji: Karbid, CaC2

Działanie:  W kontakcie z wodą wyzwala łatwo palne gazy. Substancja żrąca

 
Zalecenia ogólne:  W razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać straż pożarną i policję    

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia: Wyciek - usunąć źródła zapłonu, unikać bezpośredniego kontaktu  

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - zdjąć odzież, dużą ilością bieżącej wody płukać bardzo obficie twarz, oczy, jamę ustną i skórę całego ciała, nie używać mydła, na oparzone miejsca założyć jałowe opatrunki
Skażenie skóry - jak przy zatruciu inhalacyjnym
Skażenie oczu - płukać oczy dużą ilością chłodnej wody
Zatrucie droga pokarmową - przytomnemu podać do wypicia białka kurzych jaj lub mleko, nie wywoływać wymiotów, wezwać lekarza, transport do szpitala karetką reanimacyjną ( ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego)    
 
Nazwa substancji: Acetylen, C2H2

Działanie:  Skrajnie łatwo palny gaz, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, zbiorniki narażone na działanie ognia mogą eksplodować

 
Zalecenia ogólne:  W razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać straż pożarną, policję 

 
Postępowanie w przypadku uwolnienia:  Wyciek - obszar zagrożony wybuchem, usunąć źródła zapłonu, uwalniający się gaz rozcieńczać rozproszonymi prądami wody

 
Pierwsza pomoc przedlekarska: Zatrucie inhalacyjne - bezruch, pozycja półleżąca lub siedząca, bez wysiłku, chronić przed utratą ciepła, podawać tlen, transport do szpitala karetką reanimacyjną  
 
 
 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.03.2009
Data modyfikacji : 12.05.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Staniszewski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry