Urząd Gminy Poświętne

RÓWNE TRAKTOWANIE

 

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania


 

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania
Marta Mucha

Sekretarz Gminy Poświętne

tel. 25 752 03 80 wew. 15
fax 25 752 03 80 wew. 16
e-mail: 
sekretarz@ugposwietne.pl

 

 

Zakres działania Pełnomocnika do Spraw Równego Traktowania:

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także ochrony przed dyskryminacją, organizowanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na polu przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji;
 2. rozwijanie świadomości mieszkańców dotyczącej równego traktowania, tolerancji oraz edukacja i promowanie idei poszanowania różnych grup społecznych;
 3. zachęcania mieszkańców do wspólnego udziału w przedsięwzięciach
  i uroczystościach społecznych, kulturalnych, sportowych promujących postawy tolerancji;
 4. inicjowanie i opracowywanie strategii i programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób wykluczonych społecznie;
 5. reprezentowania Gminy Poświętne w kontaktach z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej i działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie;
 6. wnioskowanie do Wójta Gminy Poświętne, samodzielnie lub we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Poświętne
  o powoływanie zespołów roboczych, konsultacyjno-doradczych z udziałem organizacji pozarządowych działających w gminie Poświętne, związanych z wdrażaniem polityki równego traktowania i polityki społecznej;
 7. współpraca z organami administracji rządowej oraz administracji samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi i społecznymi działającymi na terenie województwa mazowieckiego;
 8. współpraca z pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce w Polsce i za granicą.

 

Wszystkie zadania wynikające z ochrony dyskryminowanych osób są prowadzone we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej, instytucjami publicznymi, organami samorządu terytorialnego.

 • Podstawowe informacje

 

Prawne gwarancje równości

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 3. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
 4. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
 5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
 6. Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania 2013-2016
 7. Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania 2021-2030
 8. Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci na lata 2016-2019
 9. Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020 – 2025
 10. Zapisy prawne w innych aktach szczegółowych, dotyczących poszczególnych obszarów.

Zasada równego traktowania jako zasada horyzontalna

 1. Zgodna z zasadą dobrego rządzenia oraz zrównoważonego rozwoju;
 2. Strategiczna wizja polityki równych szans sprzyja odpowiedzialnej realizacji innych polityk;
 3. Uwzględnienie sprawiedliwego rozkładu korzyści płynących z rozwoju kraju;
 4. Umożliwienie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie współrządzenia państwem i współpraca rządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi;
 5. Zapewnienie wolności wypowiedzi i dostępu do informacji;
 6. Praworządność i współodpowiedzialność za realizację celów.

Korzyści z równości dla funkcjonowania państwa

 1. Większa efektywność ekonomiczna;
 2. Zmniejszenie konfliktów społecznych;
 3. Większe zaufanie w relacjach między podmiotami gospodarczymi;
 4. Wyższa jakość instytucji;
 5. Równość szans nie oznacza równości wyników – ważna jest możliwość sprawiedliwego osiągania wyników;
 6. Równość to brak barier (przede wszystkim prawnych) utrudniających udział w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym z powodu przynależności do określonej grupy społecznej.

Równe traktowanie – oznacza traktowanie wolne od wszelkich rodzajów dyskryminacji, z przyczyn takich jak między innymi płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, „rasę”, religię i przekonania oraz niepełnosprawność i orientację seksualną.

Dyskryminacja – nieuzasadnione różnicowanie czyjejś sytuacji albo praw, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny. Dyskryminacja oznacza nierówne traktowanie, prawnie nieusprawiedliwione i nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami. Każde takie działanie stanowi naruszenie zasady równego traktowania i jest pogwałceniem podstawowych praw i wolności człowieka.

 

Instytucje publiczne zajmujące się równym traktowaniem

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
 2. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania - https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania
 3. Biuro Rzecznika Praw Dziecka –  https://brpd.gov.pl/
 4. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych - https://niepelnosprawni.gov.pl/
 5. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – https://www.gov.pl/web/rpp/
 6. Państwowa Inspekcja Pracy – https://www.pip.gov.pl/pl/
 7. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych – https://www.gov.pl/web/mswia/departament-wyznan-religijnych-oraz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych
 8. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – https://www.uokik.gov.pl/

Dodatkowe informacje:
http://www.rodzicielski.gov.pl/

Metadane

Data publikacji : 23.11.2021
Data modyfikacji : 08.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry