Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt zmieniająca uchwałę Nr X/48/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2008

PROJEKT

 

                                  U C H W A Ł A Nr XI/ /2008                                   

Rady Gminy Poświętne

z dnia marca 2008 r.

 

 

        zmieniająca uchwałę Nr X/48/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2008

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. )   oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

                                                                        § 1.

 

 § 10 pkt. 1 lit a  otrzymuje następujące brzmienie „ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a”.

 

                                                                       § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

                                                                       § 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.                  

         

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 20.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry