Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

                                      U C H W A Ł A    Nr XI/    /2008                                    PROJEKT

                                                                                                                                         RADY GMINY POŚWIĘTNE

                                                                                                                                              z dnia   marca 2008 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust . 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) - Rada Gminy w Poświętnem uchwala , co następuje :

 

 

§1 

Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2008 r.

1)Budżet po zmianie:

Dochody                                11 497 649      zł         zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych           2 227 668     zł          zał. Nr 1 a

Wydatki                                 11 329 649      zł         zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych           2 227 668      zł          zał. Nr 2 a

2)Dokonać zmian w planie                                       zał. Nr 3

dochodów stanowiących dochód budżetu państwa                                                          

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .                                                                                                          

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .                                 

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 20.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry