Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/924,Projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-Gminnego-Programu-Profilaktyki-i-Rozwiazywa.html
2022-01-24, 11:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alk oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2008r.

 

UCHWAŁA Nr XI/   /08

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia  ….. marca 2008r.

 

 


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  Poświętne  na 2008 rok.


      
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz .U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm ) Rada Gminy Poświętne  uchwala, co następuje:

 

                                                  § 1.


Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


                                                    § 2.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


                                                     § 3.

 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia  2008 r.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.03.2008
Data modyfikacji : 20.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony