Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/923,Projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-plany-pracy-Rady-Gminy-i-Komisji.html
2022-01-18, 01:31

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia plany pracy Rady Gminy i Komisji

 

              UCHWAŁA Nr XI/  /08            Projekt
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia ….. marca  2008r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy  Poświętne.


Na podstawie art.21ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz § 13 ust.5 i § 41 ust.1 Statutu Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r. Nr 264 poz. 6946)- Rada Gminy  Poświętne uchwala,  co następuje:

                                               § 1

1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Poświętnem na 2008r. stanowiący załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się plany pracy niżej wymienionych Komisji Rady Gminy w Poświętnem na 2008r. :

- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Handlu i Usług,
- Komisji Oświaty Kultury, spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej,
stanowiące odpowiednio załączniki Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

                                                   § 2

Wykonanie Uchwały powierza się odpowiednio Przewodniczącemu Rady  Gminy  i  Przewodniczącym  Komisji  Rady  Gminy   Poświętne.

                                                   § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2008r. 
                                                       
 

  

Metadane

Data publikacji : 19.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony