Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007r.

 

U C H W A Ł A  Nr XI/   /08                PROJEKT

RADY GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia   ………… 2008r.

 

w sprawie przyjęcia  sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy i udzielania  absolutorium Wójtowi Gminy  za  2007r.

 

         Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 i art.28a ust.2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  oraz  art.199 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm. )  - Rada Gminy  Poświętne uchwala, co następuje :

 

§1.

 

W  wyniku rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania  z wykonania  budżetu  gminy Poświętne za 2007r. oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  dotyczącej absolutorium dla Wójta Gminy, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta  sprawozdania i wniosku w/w Komisji  w głosowaniu jawnym, udziela się   absolutorium Wójtowi Gminy  w Poświętnem.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego  oraz na  tablicach informacyjnych  Urzędu Gminy.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry