Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/878,Projekt-uchwaly-w-sprawie-przeznaczenia-srodkow-finansowych-na-pomoc-zdrowotna-d.html
2022-01-19, 01:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

 

                                                                   

UCHWAŁA NR ………../07

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 18 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami.

 

    Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

   W planach finansowych szkół prowadzonych przez Gminę Poświętne wyodrębnia się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 2. 

   Przyjmuje się regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Poświętne określający szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 13.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony