Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/877,Projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-w-dodatku-mieszkaniowego.html
2022-01-27, 10:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu w dodatku mieszkaniowego

 

                                                           Projekt

UCHWAŁA Nr X/   /07

RADY GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia        2007r

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.

 

 

            Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia   26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim – Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr VI/20/07 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 30 marca 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą   od 1 stycznia 2008r.

                                                                                 

Metadane

Data publikacji : 13.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony