Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/875,Projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogo.html
2022-01-19, 02:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

                                                                                         UCHWAŁA Nr ………                                   Projekt

        RADY  GMINY  POŚWIĘTNE

    z dnia ….  grudnia 2007r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:                 

                                                                                       

§ 1

 

Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

1)      za zajęcie  do 50% szerokości jezdni w wysokości  -  3 zł;

2)      za zajęcie powyżej 50% szerokości jezdni w wysokości      -   4 zł;

3)      za zajęcie chodnika w wysokości     -   2  zł;

4)      za zajęcie pobocza, pasa zieleni lub innych elementów pasa drogowego w wysokości          -   2 zł.

§ 2

 

Ustala się roczną stawkę opłaty za zajęcie  1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości -   20 zł.

§ 3 

Ustala się dzienne stawki opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1.       za umieszczenie 1 m2  powierzchni reklamy w wysokości   1 zł;

2.       za umieszczenie 1 m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego lub urządzenia w wysokości   1  zł.

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Metadane

Data publikacji : 13.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony