Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów

 

UCHWAŁA Nr ……………………

RADY  GMINY POŚWIĘTNE

z dnia ….. grudnia 2007r.

 

 

w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów, terminów    płatności i sposobu jego poboru

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8  marca 1990 r.   o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 18a, art. 19 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wysokość rocznej stawki opłaty od posiadania psów w wysokości  50 zł za każdego psa.

 

§ 2

 

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca, a w przypadku powstania obowiązku po 31 marca w terminie 14 dni od powstania tegoż obowiązku.

 

§ 3

 

1.      Zarządza się pobór opłaty  od posiadania psów w formie inkasa.

2.      Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się sołtysów wsi.

3.      Wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów   określa się w wysokości 25 % od zainkasowanych kwot tytułem tej opłaty. 

        

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Traci moc uchwała Nr II/10/06 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metadane

Data publikacji : 13.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry