Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/873,Projekt-uchwaly-w-sprawie-zaciagniecia-pozyczki-z-WFOSiGW.html
2022-01-19, 02:43

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

 

                                    UCHWAŁA  Nr X /  / 07                                         

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia  18 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i ustanowienia zabezpieczenia

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c. art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.82 ust.1 pkt 2, art.83 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )  - Rada Gminy  Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

 

1.                 Rada Gminy w Poświętnem zaciąga pożyczkę w  2008r.  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na  

          finansowanie    zadań pn.:

1) „Docieplenie ścian oraz wymiana instalacji węglowej c.o. na olejową w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem w wysokości” -  216 000,00 zł;

2) „Wymiana instalacji węglowej c.o. na instalację olejową w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem” w wysokości - 36 000,00 zł;

         z  okresem spłaty 15 lat  tj. od 1 stycznia  2009 roku  do 31  grudnia  2023 roku włącznie.

2.       Postanawia się iż zabezpieczeniem pożyczki  będzie weksel własny „in  blanco” z klauzulą  „bez protestu”

3.      Źródłem  dochodu, z którego pożyczka zostanie  spłacona będą  dochody własne Gminy z   działu 756 rozdział  75616 § 031

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

                                    

Metadane

Data publikacji : 13.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony