Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gm. z organizacjami pozarządowymi

 

                          UCHWAŁA Nr  X/  /07          PROJEKT

RADY GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia  …..……. 2007r.

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

 

                   Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,  Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny program i zasady współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia       24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

 

Uchwała    wchodzi   w  życie  z  dniem  1stycznia 2008r    i obowiązuje  w 2008r.

Metadane

Data publikacji : 13.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry