Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/871,Projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-bdzetu-gminy-na-2008r.html
2022-01-17, 05:44

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia bdżetu gminy na 2008r.

 

                                                                                 U C H W A Ł A  Nr X/   /07

RADY  GMINY  POŚWIĘTN

z dnia  18 grudnia 2007r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Poświętne na rok 2008

 

         Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze zm. ) oraz art. 165,  art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych    (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze zm. )

Rada Gminy uchwala, co  następuje:

                                                                       § 1

 Dochody  budżetu gminy w wysokości  11 092 291  zł,  zgodnie z  załącznikiem nr 1.

                                                                       § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  10 924 291      zł , zgodnie  z załącznikiem nr 2   w tym  na zadania inwestycyjne w wysokości  1 010 000 zł zgodnie z załącznikiem  3 a

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  w latach 2008 – 2010zgodnie z załącznikiem nr 3 .

                                                                      § 3

1. Nadwyżkę  budżetu gminy  w wysokości  168 000     przeznacza się  naspłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .       

2. Przychody budżetu w wysokości   252 000  zł , rozchody w wysokości  420 000  zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

                                                      § 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości   - 70 000 zł .

                                                                       § 5

Dochody  i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych  odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

                                                                     § 6

1. Ustala się dochody w kwocie  40 000  zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie   35 000  zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w  kwocie  5 000  zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii . 

                                                                  § 7

Dotacje podmiotowe dla :

 gminnych instytucji kultury  na łączną kwotę    -          135 000  zł    zgodnie z załącznikiem nr 6 .

                                                                § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i          

Gospodarki   Wodnej w wysokości :

1) przychody               -          700  zł ;          

2) wydatki                   -         1 000 zł ;

    zgodnie z załącznikiem nr  7 .

                                             § 9

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej  zgodnie z załącznikiem  nr  8.           

                                                           § 10

Upoważnia się Wójta do :

1)      zaciągania zobowiązań :

a)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na  łączną kwotę               500 000 zł ;

2)      dokonywania  zmian w planie wydatków, z wyłączeniem  przeniesień wydatków między działami  .

                                              §  11

Dołącza się  do uchwały  prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne .

                                                 § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

                                                § 13

Uchwała wchodzi w  życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .  

Metadane

Data publikacji : 13.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony