Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/870,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-budzecie-gminy-na-2007r.html
2022-01-17, 05:16

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.

 

                                                                              projekt

                                                                                                      U C H W A Ł A   Nr .........

                                                          RADY  GMINY  POŚWIĘTNE

                                                                   z dnia ................

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2007 r.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )   – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

 

                                                        § 1

 

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2007 r.

Budżet po zmianie:

Dochody                                    11 010 807          zał. Nr 1

w tym  z zadań zleconych               2 302 254           

Wydatki                                     10 590 807            zał. Nr 2

w tym  z zadań zleconych               2 302 254             

Dokonać zmian w planie wydatków                              zał. Nr 3                                                                          

                                                        § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                        § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .                           

                                              

Metadane

Data publikacji : 13.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony