Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/8,Projekt-uchwaly-na-XVI-sesje.html
2022-01-19, 02:20

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały na XVI sesję

Uchwała Nr .......... Rady Gminy Poświętne z dnia ....................... w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne ze specjalnego funduszu nagród Na podstawie art. 49, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) w nawiązaniu do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. (...)

Uchwała Nr ..........
Rady Gminy Poświętne
z dnia .......................

w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne ze specjalnego funduszu nagród


Na podstawie art. 49, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) w nawiązaniu do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3

Tracą moc postanowienia zawarte w § 11 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/116/2000 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 września 2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego zmienionego uchwałą Nr XVII/120/2000 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 listopada 2000 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik
do Uchwały Nr XVI/ /05
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 lutego 2005r.

Regulamin przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli

Regulamin określa:
wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze.

§ 1

1. Zgodnie z art. 49 ustawy Karta Nauczyciela w budżecie gminy Poświętne tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli
2. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród:
1) 80 % ogólnej kwoty funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół przyznawane nauczycielom,
2) 20 % funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy przyznawane dyrektorom szkół i nauczycielom. Organ prowadzący szkoły może dokonać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy.

§ 2

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznawane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły,
3) zakończenia roku szkolnego.

§ 3

1. Wysokość nagród ustalana jest corocznie przez Wójta w zależności od posiadanych środków.
2. Wysokość jednostkowych nagród może być zróżnicowana w zależności od osiągnięć w pracy zawodowej

§ 4

1. Z wnioskiem o nagrodę dla dyrektora może wystąpić Rada Pedagogiczna lub Wójt może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela może wystąpić dyrektor szkoły.
3. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta powinien być złożony w Urzędzie Gminy nie później niż na 30 dni przed jej wręczeniem.
4. Wniosek powinien zawierać:
1) podstawowe dane osobowe,
2) informacje o dotychczasowych nagrodach i wyróżnieniach
3) uzasadnienie.
5. Nagroda Wójta może być przyznana dyrektorowi, który kieruje szkołą lub placówką co najmniej dwa lata, a nauczycielowi –po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat.

§ 5

Nagroda może być przyznana dyrektorowi szkoły, który wzorowo wykonuje obowiązki, a w szczególności:
1) realizuje właściwą politykę kadrową polegającą na pozyskiwaniu do pracy nauczycieli specjalistów oraz sprzyja doskonaleniu zawodowemu nauczycieli,
2) realizuje budżet zgodnie z zasadami gospodarki finansowej,
3) czyni starania w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
4) wprowadza innowacje i eksperymenty pedagogiczne,
5) przejawia dbałość o stan techniczny budynku i otoczenia szkoły,
6) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy,
7) właściwie organizuje współpracę z Radą Rodziców,
8) angażuje się we współpracę z innymi instytucjami i organizacjami przynoszącą korzyści szkole, jej uczniom i wychowankom,
9) współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz prawidłowo realizuje zalecenia i wnioski organu prowadzącego.

§ 6

Nagroda może być przyznawana nauczycielowi, który:
1) osiąga dobre wyniki w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i uczniami o mniejszych zdolnościach,
2) aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,
3) angażuje się w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły,
4) bierze aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,
5) podnosi kwalifikacje zawodowe, doskonali własny warsztat pracy,
6) podejmuje działania mające na celu zwalczanie przejawów patologii wśród dzieci i młodzieży,
7) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy.

§ 7

Nagrody przyznaje się po zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe

§ 8

Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie wymagają uzyskania opinii związków zawodowych działających w placówkach oświatowych Gminy Poświętne.

§ 9

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony