Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/792,Podjecie-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-Planu-gospodarki-odpadami-dla-Gminy-Poswie.html
2022-01-18, 02:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Gminy Poświętne na lata 2007 - 2014

 

UCHWAŁA Nr VIII/    /07

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia   …. września  2007r.

 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Poświętne na lata  2007 – 2014

 


                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 18 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 póz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:


§1.


Uchwala się „Programu ochrony środowiska dla Gminy Poświętne na lata 2007 - 2014” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 


§2.
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
                                                                        §3.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak RADA gminy

Opcje strony