Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/791,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-budzecie-gminy-na-2007r.html
2022-01-24, 11:15

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.

 
                U C H W A Ł A    Nr VIII /   /07

                 RADY  GMINY  POŚWIĘTNE

                z dnia …. września 2007 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2007 r.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )w związku z art. 165 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm. – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

 

                                                        § 1

 

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2007 r.

 

Budżet po zmianie:

Dochody                                10  843 546           zał. Nr 1

w tym  z  zadań zleconych          2 502 163            zał. Nr 1 a

Wydatki                                 10 423 546            zał. Nr 2

w tym  z zadań zleconych            2  502 163            zał. Nr 2 a                            

                                                         

                                                        § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                        § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .                           

                                                 

Metadane

Data publikacji : 25.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Skarbnik Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony