Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/790,Projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-Regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-n.html
2022-01-18, 02:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne

 

UCHWAŁA Nr ………….
RADY GMINY   POŚWIĘTNE
z dnia …………………….

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie Rada Gminy  Poświętne  uchwala, co następuje:

                                                                    § 1

Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Poświętne" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały oraz kontrolę przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała nr X/68/2004 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 22 marca roku 2004 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy Poświętne

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony