Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/789,Projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zakresu-i-formy-informacji-o-przebiegu-wyko.html
2022-09-27, 03:16

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Poświętne za I półrocze

 

UCHWAŁA    Nr VIII /    / 07

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia …  września 2007r.

 

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu  gminy Poświętne za I  półrocze

 

 

         Na podstawie art. 198 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2006r  Nr. 249 poz. 1832 z późn. zm.) w związku  art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm )-  Rada Gminy Poświętne  uchwala, co następuje:

 

                                                   § 1 

1.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze winna zawierać:

1)     Wykonanie dochodów budżetowych, gminy w pełnej  szczegółowości
z   wydzieleniem zadań z zakresu administracji  rządowej, oraz dochodów   realizowanych  ze środków z tytułu  wydanych  zezwoleń na sprzedaż  napojów  alkoholowych;

2)     Wykonanie wydatków budżetowych gminy w pełnej szczegółowości
z    wydzieleniem zadań z zakresu administracji rządowej, oraz wydatków  realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

3)     Wykonanie zadań inwestycyjnych;

4)     Wykonanie  planu finansowego  w Instytucjach kultury.

 

2.     Informacja winna być przedstawiona w formie tabelarycznej obejmującej:    plan,  wykonanie,  wskaźnik  realizacji  oraz  powinna zawierać  część   opisową     dotyczącą   zrealizowanych   dochodów   i   wydatków    w  poszczególnych działach.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr. XXVI/170/2001. Rady Gminy  Poświętne z dnia   28 listopada 2001r. w sprawie określenia i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Poświętne za I półrocze.

                                                                                        § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                                        § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującym prawem.              

 

Metadane

Data publikacji : 25.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony