Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/788,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wyboru-lawnikow-do-Sadu-Rejonowrgo-w-Wolominie.html
2022-01-27, 00:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowrgo w Wołominie

 

UCHWAŁA    Nr VIII /    / 07

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia …  września 2007r.

 

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wołominie

 

 

         Na podstawie art. 160 §  1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm )- Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

                                                    § 1 

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego  w Wołominie zostali wybrani;  

1)…………………………………

2)..................................

 

                                                § 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru ławników stanowi integralną część niniejszej uchwały.

                                                § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                  

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony