Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji Rady Gminy

 

U C H W A Ł A   Nr VIII/   /07

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia ….  września   2007 r

w  sprawie  wyboru przewodniczącego  stałej  komisji Rady Gminy

      Na  podstawie  art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (  Dz.U. z 2001 Nr  142, poz.1591  z późn. zm. )   oraz  § 38  ust. 7   „Statutu  Gminy  Poświętne” uchwalonego  uchwałą   Nr VII/43/03 Rady Gminy Poświętne  z dnia 25 września 2003r. sprawie  uchwalenia  Statutu Gminy  Poświętne  ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 264, poz.6946 z późn. zm.)   - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuje się na wniosek  Komisji  przewodniczącego  stałej  Komisji Rady Gminy :

  Komisji Rolnictwa, Ochrony  Środowiska i Gospodarki Komunalnej    

    -  Bogdana  Świadka.

                                                                     § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia 28  czerwca 2007 r.  i podlega ogłoszeniu zgodnie       z obowiązującymi  przepisami .

                                                         

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry