Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/7,Projekt-uchwaly-na-XVI-sesje.html
2022-01-19, 01:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały na XVI sesję

U C H W A Ł A NR …………………. Rady Gminy w Poświętnem z dnia ……..................... w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne. Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (...)

U C H W A Ł A NR ………………….
Rady Gminy w Poświętnem
z dnia …….....................

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.


Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim – Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Tracą moc postanowienia zawarte w § 14 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/116/2000 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 września 2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego zmienionego uchwałą Nr XVII/120/2000 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 listopada 2000 roku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2005 roku.

Załącznik
do Uchwały Nr XVI/ /05
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 lutego 2005r.


Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne


§ 1

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela ustala się miesięcznie:
1) 4 % dla jednej osoby
2) 5 % dla dwóch osób
3) 6 % dla trzech osób
4) 7 % dla czterech i więcej osób
miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust.3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor-Wójta Gminy. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub Wójta Gminy o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrany przez nauczyciela dodatek podlega zwrotowi.5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim
zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy określony w ust. 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę,

§ 2

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek nauczyciela dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.

2. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu

§ 3

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa na czas określony dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

§ 4

Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 5

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim

Metadane

Data publikacji : 23.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony