Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały na XVI sesję

UCHWAŁA Nr …….…./05 Rady Gminy Poświętne z dnia ………………. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a oraz art. 91 d, pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. (...)

UCHWAŁA Nr …….…./05
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……………….

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a oraz art. 91 d, pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2, pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVI/116/2000 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 września 2000 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego zmieniona Uchwałą Nr XVII/120/2000 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 listopada 2000 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2005 roku.

Załącznik
do Uchwały Nr XVI/ /05
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 lutego 2005r.

REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Regulamin określa:
1. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
2. wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Poświętne.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Karcie Nauczyciela –rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),
2. rozporządzeniu –rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela,
3. organie prowadzącym szkołę –należy przez to rozumieć Gminę,
4. Radzie –rozumie się przez to Radę Gminy Poświętne,
5. szkole –należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest gmina Poświętne,
6. nauczycielach –należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 5,
7. klasie –należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
8. uczniu –należy rozumieć przez to także wychowanka,
9. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela,
10. roku szkolnym –należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.
11. Związki Zawodowe –rozumie się Zarząd Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim

§ 3

1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala się, w zależności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych na poziomie minimalnych stawek zapisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela.
2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów wykonawczych i nie wymagają zmiany niniejszego regulaminu.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 4

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. Pierwszy dodatek nauczyciel otrzyma w miesiącu rozpoczynającym czwarty rok pracy w szkole i będzie on wynosił 3 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wypłacany jest w okresach miesięcznych i nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia w zakładach pracy w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy), bez względu na sposób ustania stosunku pracy, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku z wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunków pracy (art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela)
5. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
6. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia, przeniesionemu w stan nieczynny oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
7. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5

1. Nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno –wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, olimpiadach,
b) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,
c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
e) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie patologii społecznej.
2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) staranne i rzetelne wywiązywanie się z przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych –udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i stan techniczny powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów w szkołach,
c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,
d) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
4) Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
5) Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w pkt 2 jest spełnienie następujących kryteriów:
a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej i gospodarczej kancelarii szkolnej, zapewnianie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i przeciwpożarowych,
b) prawidłowa realizacja planu finansowego szkoły, w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
c) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,
e) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie zadań edukacyjnych, wychowawczych i gospodarczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,
f) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,
g) przestrzeganie regulaminu pracy, samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki oraz samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).
2. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny po przepracowaniu w szkołach Gminy Poświętne jednego całego poprzedniego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi stażyście.
4. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:
1) do 10% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego – dla nauczycieli,
2) do 20% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego – dla dyrektorów,
3) do 70% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego – dla nauczycieli języka angielskiego posiadających pełne wymagane kwalifikacje.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
6. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły.
7. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 3 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w danej szkole z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli z wyłączeniem nauczycieli języka angielskiego dla których pulę środków ustala się odrębnie w wysokości 70 % ich wynagrodzenia zasadniczego.
8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala i przyznaje dyrektor szkoły, dla nauczycieli języka angielskiego ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Wójtem, a dla dyrektora –Wójt.
9. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.
10. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
11. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
12. Wymogów ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 i ust. 3 nie stosuje się wobec nauczycieli języka angielskiego.
13. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:
1) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary,
2) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
14. Przyznanie dodatku motywacyjnego następuje po uprzednim zasięgnięciu opinii związków zawodowych

DODATKI FUNKCYJNE

§ 6

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli

Lp. Wyszczególnienie Wysokość dodatku funkcyjnego
1 Dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów 200 -400 zł
2 Dyrektor szkoły liczącej 7 -8 oddziałów 300 -500 zł
3 Dyrektor szkoły liczącej 8 -10 oddziałów 400 -600 zł
4 Dyrektor szkoły liczącej powyżej 10 oddziałów 500 -700 zł

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala Wójt, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z pełnienia funkcji, wyniki pracy szkoły, liczbę zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki dyrektora szkoły w zastępstwie. W tym przypadku prawo do dodatku w wysokości ustalonej w ust. 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu tych obowiązków.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono:
1) wychowawstwo klasy:
a) wychowawca klasy do 15 uczniów -25 zł,
b) wychowawca klasy do 25 uczniów oraz wychowawca oddziału przedszkolnego -40 zł,
c) wychowawca klasy powyżej 25 uczniów -45 zł.
2) opiekuna stażu w wysokości 50 zł.

§ 7

1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 8

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach pracy w następujących przypadkach:
1) prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach specjalnych, prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego oraz prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka przewlekle chorego –do 20 % wynagrodzenia zasadniczego osobistego zaszeregowania,
2) prowadzenia zajęć w klasach łączonych –do 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przeprowadzoną w tych klasach godzinę.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Wójtem, a dla dyrektora –Wójt Gminy, biorąc pod uwagę stopień trudności i uciążliwości zajęć.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 9

1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych koniecznością jak najlepszej realizacji programu dydaktycznego lub wychowawczego, nauczyciel bądź inny pracownik pedagogiczny posiadający właściwe kwalifikacje, może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ¼ obowiązującego pensum nauczyciela. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może wystąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć. Przez godzinę ponadwymiarową należy rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązkowego pensum nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania.

§ 10

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności:
1) zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) rekolekcji,
3) wyjazdu uczniów na wycieczkę lub zawody,
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia –za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu na koniec każdego miesiąca.
7. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za godzinę ponadwymiarową.

NAGRODY

§ 11

1. W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.
2. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze określa odrębna uchwała.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.
2. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim.


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ……….. Rady Gminy Poświętne z dnia ……………………….

Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Poświętne, obowiązujący w roku 2005; stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).
Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, w taki sposób aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela.
Sporządzona i przedstawiona związkom zawodowym tabela wynikowa, przedstawiająca średnie wynagrodzenie miesięczne nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na rok 2005, ustalone na podstawie Karty Nauczyciela i Regulaminu, a zatem w układzie porównywalnym do średnich miesięcznych, do jakich odwołuje się ustawodawca w treści art. 30 ust. 3 i 4, pozwoliła stwierdzić, że wypełniona została wytyczna zawarta w wyżej wymienionym artykule.
Niniejszy regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 6a cytowanej wyżej ustawy.
Wobec powyższego uchwała jest zasadna.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry