Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

 

U C H W A Ł A   Nr IV/   /06

RADY GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia 29 grudnia  2006r

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

                 Na podstawie art.  18 ust. 2  pkt  4,  pkt 9  lit . „d” oraz lit.  „i” ustawy z dnia     8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art.   195 ust. 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) .  

                                                                                            § 1.

  1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości   10 480 000     zgodnie z  załącznikiem nr 1.
  2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

a)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości   2 460 246     zgodnie z załącznikiem nr 1 a ,

b)      dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  40 000  zł zgodnie z załącznikiem nr 1 b .

                                                § 2

  1. Ustala się wydatki budżetu gminy  ogółem w wysokości  10 060 000     zgodnie z  załącznikiem

        Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  zleconych gminie ustawami w wysokości  2 460 246     zgodnie z załącznikiem nr 2 a,

b)      wydatki ustalone w ust. 1  obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40    000  zł zgodnie z załącznikiem nr 2 b.

       § 3

 Ustala się dotacje  dla gminnych instytucji  kultury  w kwocie 119 000      zgodnie z załącznikiem nr 3.                          

                                                               § 4

Z dochodów budżetu kwotę  420 000 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 4 

- na spłatę kredytów w wysokości 420 000  zł.

                                                       § 5

 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości    60 000 zł.

                                                                §  6

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości  4 000  zł oraz wydatków funduszu w wysokości  4 000 zł.

Plan finansowy funduszu stanowi  załącznik nr 5.

                                                                         § 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007  w wysokości  20 000 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości  435 000 zł z  wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 6.

                                                                       § 8

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne stanowi załącznik     nr 7.

                                                                       § 9

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  załącznik  nr 8.

                                                                         § 10

Upoważnia się Wójta Gminy  do wykonania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach poszczególnych działów.

                                                                          § 11

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 300 000 zł.

                                                                         §   12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                          § 13

1. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2007 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

  

Metadane

Data publikacji : 28.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Referat Finansowy

Opcje strony

do góry