Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr III/ /06 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne i Komisji Rady Gminy Poświętne na 2007r.

 

UCHWAŁA Nr III/   /2006
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia  20 grudnia  2006r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy  Poświętne.

Na podstawie art.21ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm) oraz § 13 ust.5 i § 41 ust.1 Statutu Gminy Poświętne        (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r. Nr 264 poz. 6946)- Rada Gminy  Poświętne uchwala  co następuje:

                                               
§ 1

1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Poświętnem na 2007r. stanowiący załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się plany pracy niżej wymienionych Komisji Rady Gminy w Poświętnem na 2007r. :

- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Handlu i Usług,
- Komisji Oświaty Kultury, spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa
   Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki  

Komunalnej,
stanowiące odpowiednio załączniki Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

                                                  
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się odpowiednio Przewodniczącemu Rady  Gminy  i  Przewodniczącym  Komisji  Rady  Gminy   Poświętne.

                                                   
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2007r.
 

 

                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr III/ /06

Rady Gminy w Poświętnem

z dnia  20 grudnia  2006r.

Plan pracy

Komisji  Rewizyjnej na  2007r.

  

 

Lp.

 

 

 

Termin

posiedzenia

 

                Tematyka

1.

Styczeń

 

Realizacja zadań  w GOPS.

 

2.

Luty

Realizacja  wydatków  budżetu w poszczególnych  działach w 2006r

 

3.

Marzec

Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2006r.

 

4.

Kwiecień

 Kontrola  bieżących  wydatków   i  odprowadzania składek ZUS w oświacie.

 

5.

Maj

Kontrola  bieżących  wydatków   i  odprowadzania składek ZUS w  gminie.

 

6.

Czerwiec

Kontrola zabezpieczenia mienia w strażnicach

7.

Sierpień

Ocena wykonania budżetu za  I półrocze  2007r.

 

8.

Wrzesień

Kontrola   bieżących wydatków  i   odprowadzanie składek ZUS w GOPS.

9.

Październik

Realizacja  budżetu  za III kwartały 2007r.- odprowadzanie składek ZUS ( oświata )

10.

Listopad

Zaopiniowanie projektu  budżetu gminy  na 2008r.

 

11.

Listopad

Zaopiniowanie uchwał  podatkowych na 2008r.

 

12.

Grudzień

Budżet Gminy na  2008r.

Plan pracy na  2008r.

                                                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr III/  /06

Rady Gminy w Poświętnem

z dnia  20 grudnia  2006r.

Plan  pracy

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Handlu  i Usług   na  2007rok.

 

 

Lp.

 

 

 

Termin

posiedzenia

 

                        Tematyka

1.

Styczeń

Realizacja  bieżących  wydatków   w oświacie.

 

2.

Luty

Realizacja zadań inwestycyjnych  w 2006r.

Sprawozdanie z wykonania  budżetu w oświacie za 2006r.

 

3.

Marzec

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

 

4.

Kwiecień

Realizacja budżetu  gminy  za I kwartał  2007r.

 

5.

Maj

Realizacja budżetu w GOPS

 

6.

Czerwiec

Realizacja budżetu w oświacie w poszczególnych szkołach.

 

7.

Sierpień

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

 

8.

Wrzesień

Realizacja zadań inwestycyjnych w  2007r.

 

9.

Październik

Realizacja budżetu za III kwartały 2007r.

 

10.

Listopad

Ocena  projektu budżetu na 2008r.

 

11.

Grudzień

Zaopiniowanie  uchwał podatkowych na 2008r.

Budżet Gminy na  2008r.

 

12.

Grudzień

Plan  pracy komisji na 2008r.

 

 

                                                                                                                                                       Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr III/   /06

Rady Gminy  Poświętne

z dnia  20 grudnia   2006r.

 

Plan  pracy

Komisji Oświaty, Kultury, Spraw   Socjalnych , Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na  2007 rok.

Lp.

 

 

 

Termin

posiedzenia

 

 

Tematyka

 1.

Styczeń

Realizacja spraw  dotyczących bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poświętne.

 

 2. 

Luty

Realizacja zamówię publicznych.

Ocena  działalności GOPS.

 3.

Marzec

Ocena zabezpieczenia  przeciwpożarowego na terenie gminy.

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2006r.

 4.

Kwiecień

Ocena działalności  bibliotek.

Sprawy kultury i sportu.

 5.

Maj

Spotkanie z dyrektorami szkół – omówienie spraw związanych z oświatą.

 6.

Czerwiec

Realizacja zadań w służbie zdrowia na terenie gminy.

Ocena  działalności placówek na terenie.

 7.

Sierpień

Ocena przygotowania  szkół  do rozpoczęcia  roku szkolnego.

 

 8.

Wrzesień

Dokonanie przeglądu szkół pod względem  estetyki, wyglądu i zabezpieczenia.

  9.

 Wrzesień

Omówienie realizacji budżetu za I półrocze  2007r.

 

10.

Październik

Ocena bezpieczeństwa  publicznego na terenie gminy.

Realizacja zadań w zakresie zadań przeciwpożarowych i obrony cywilnej.

11.

Listopad

Omówienie i zaopiniowanie  projektu budżetu na 2008r.

Zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych na 2008r.

12.

Grudzień

Podsumowanie pracy komisji za 2007r.

Plan pracy komisji na 2008r.

Budżet Gminy na 2008r.

 

                                                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr III/   /2006

Rady Gminy Poświętne

z dnia  20 grudnia  2006r.

 Plan  pracy

Komisji Rolnictwa ,Ochrony  Środowiska i Gospodarki Komunalnej    na  2007 rok

 

Lp.

 

 

 

Termin

posiedzenia

 

                Tematyka

 

 

1.

Styczeń

Rozpatrywanie podań mieszkańców  gminy.

 

2.

Luty

Zapatrzenie rolników w materiał  siewny.

Omówienie regulaminu  utrzymania czystości  na terenie gminy.

3.

Marzec

Wykonanie  budżetu gminy za  2006r.

 

4.

Kwiecień

Rozpatrywanie podań mieszkańców  gminy.

 

5.

Maj

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

6.

Czerwiec

Omówienie  konserwacji urządzeń melioracyjnych.

7.

Sierpień

Wykonanie budżetu gminy za  I półrocze 2007r.

Organizacja dożynek gminnych .

8.

Wrzesień

Rozpatrywanie podań mieszkańców gminy.

Organizacja akcji „ Sprzątanie świata

9.

Październik

Rozpatrywanie podań mieszkańców gminy .

 

10.

Listopad

Ocena projektu budżetu na 2008r.

 

11.

Listopad

Zaopiniowanie uchwał podatkowych na 2008r.

Rozpatrywanie  wniosków  mieszkańców  gminy

12.

Grudzień

Budżet gminy na 2008r.

Podsumowanie pracy komisji za 2007r.


do uchwały Nr III/    /2006
                  Rady Gminy Poświętne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   z dnia   20 grudnia  2006r
Plan pracy Rady Gminy Poświętne na 2007r.
 

LP.
TERMIN
TEMATYKA
1.
Marzec
     1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
    Alkoholowych.
 
2.
Czerwiec
  1. Zmiany w budżecie gminy na 2007r.
  2. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
  3. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy.
 
 
3.
Wrzesień
  1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
  2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2007/2008r.
  3. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.
 
4.
Listopad
  1. Podjęcie uchwał podatkowych na 2008r.
  2. Ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy.
 
5.
Grudzień
  1. Zmiany w budżecie gminy na 2007r.
  2. Budżet Gminy na 2008r.
 

                                                                                                                                                        
 

                                                                                       

Metadane

Data publikacji : 19.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry