Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/554,Projekt-uchwaly-Nr-II06-w-sprawie-okreslenia-staek-podatku-od-posiadania-psow-te.html
2022-01-27, 00:56

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr II//06 w sprawie określenia staek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

Uchwala Nr II/  /06
Rady Gminy Poświętne
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów, terminów    płatności i sposobu jego poboru
 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8  marca 1990 r.   o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M P Nr 75, poz.758) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokości   20 zł za każdego psa.
2. Wprowadza się zwolnienie z podatku od posiadania psów, od jednego psa na każde gospodarstwo domowe nie będące gospodarstwem rolnym.
 
§ 2
 
Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po 31 marca w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.
 
§ 3
 
 
1.    Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w formie inkasa.
2.    Na inkasentów podatku od posiadania psów wyznacza się sołtysów wsi.
 
 
3.    Wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów   określa się wysokości 25% od zainkasowanych kwot tytułem tego podatku. 
        
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Traci moc uchwała Nr XX/118/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru.
 
§ 6
        
1.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje w 2007 r.
 
 
 
                                                                          
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony