Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr II//06 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr II/  /06
Rady Gminy Poświętne
z dnia  6 grudnia 2006r.
 
w sprawie  opłaty targowej
 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  i art. 19 pkt 1, lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M P Nr 75, poz.758)  – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wysokość dziennej   stawki targowej :
1)  od sprzedaży z samochodów osobowych i handlu naręcznego                -
               10 zł,
2) od sprzedaży z samochodów ciężarowych i innych form sprzedaży                                                               -     20 zł.
 
§ 2
 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Wiesława Sknadaj.
3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej określa się w wysokości    
    10% od zainkasowanych kwot tytułem tej opłaty.
 
                                                             
§ 3
Wykonanie  uchwały  powierza si  Wójtowi Gminy
 
§ 4
Traci moc uchwała  Nr XX/119/z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia  wysokości  opłaty  targowej
 
 
 
 
§ 5
 
1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje w 2007 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry