Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr II//06 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

                 UCHWAŁA Nr II /   /06
                RADY  GMINY POŚWIĘTNE
                  z dnia 6 grudnia 2006r.
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
                
 
        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M P Nr 75, poz.758) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
 
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2
 
 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1.    budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni użytkowej do 300 m2;
2.    budynki i grunty po zlewniach mleka;
3.    budynki i grunty będące własnością OSP zajęte na działalność statutową;
4.    budynki i grunty ośrodków zdrowia;
 
§ 3
 
 
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa lub wpłaty na konto Urzędu Gminy.
 
 
 
 
 
§ 4
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 5
 
 
Traci moc uchwała Nr XX/120/2005 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
 
§ 6
 
1.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje w 2007 r.
 
  
        Załącznik Nr 1do uchwały Nr II/    /06 
Rady Gminy Poświętne
                       z dnia 6 grudnia 2006r.
 
 
Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
 
1.    od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
2.    od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
3.    od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł,
 
 
4.    od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
 
5.    od pozostałych budynków lub ich części, w tym:
 
           a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności   
               pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   –   
               6,23 zł   od 1 m2   powierzchni użytkowej,   
            b) nie zajętych na działalność o której mowa pod literą a :
    -garaże, szopy, komórki – 3,00 zł od 1 m2     
      powierzchni użytkowej,
    - inne 5,00 zł za 1m2   powierzchni użytkowej.
                
                   
6.    od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
7.    od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni,
 
              b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub        
                  elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha powierzchni,
             c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej    
                 statutowej działalności pożytku publicznego przez
                  organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m2    
                  powierzchni.
 
                                                                                             
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry