Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr II//06 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy

U C H W A Ł A   Nr II/   /2006
Rady Gminy Poświętne
z dnia 6 grudnia 2006 r.
 
 
 
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
 
 
       Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142. poz.1591 z późn. zm. )   oraz § 38 ust. 7   „Statutu Gminy Poświętne” uchwalonego uchwałą   Nr VII/43/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 września 2003r. sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 264, poz.6946 z późn. zm.)   - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje
§ 1.
 
 
Powołuje się na wniosek Komisji przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy :
1.Komisji Rewizyjnej - ………………………………………
2. Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Handlu i Usług –
     …………………………………………………………….
3.Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa  
   Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - …………………...........
4.Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej    
    - ……………………………………………
 
 
§ 2
 
 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu  zgodnie z obowiązującymi  przepisami.
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry