Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały NrII//06 Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.

                                                                          
U C H W A Ł A    Nr II/   /06
Rady Gminy Poświętne
   z dnia  6 grudnia   2006 r.
 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje :
 
                                                        § 1
 
Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2006 r.
 
Budżet po zmianie:
Dochody                                               10 716 445    zł      zał. Nr 1
w tym z zadań zleconych                        2 358 572    zł    
Wydatki                                              11 396 445    zł       zał. Nr 2
w tym z zadań zleconych                        2 358 572    zł  
Dokonać zmian w planie wydatków                                       zał. Nr 3                     
                                      
                                                
                                                        § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
                                                        § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .                      
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Załącznik Nr 1
                                                                                                        do Uchwały Nr II/   / 06                                                                    
                                                        Rady Gminy   Poświętne                                                                                                            z dnia 6 grudnia 2006 r.  
 
                                                   D O C H O D Y
 
 
Dział
Rozdział
   §
                   Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
600
 
 
 
Transport i łączność
 
         71
 
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
 
         71
 
 
 
6260
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
 
 
         71
756
 
 
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 
     13 000
 
      3 000
 
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
 
     13 000
 
      3 000
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
       5 000
 
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
       5 000
 
 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
       3 000
 
 
 
092
Pozostałe odsetki
 
      3 000
758
 
 
Różne rozliczenia
      47 187
 
 
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
      13 683
 
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
      13 683
 
 
75802
 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
      33 504
 
 
 
2750
Środki na uzupełnienie dochodów gmin  
      33 504
 
801
 
 
Oświata i wychowanie
 
      3 435
 
80101
 
Szkoły podstawowe
 
      3 435
 
 
2710
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego  na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 
 
      3 435
 
 
 
Ogółem
      60 187
      6 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Załącznik Nr 2
                                                           do Uchwały Nr II /      /06
                                                                                                             Rady Gminy Poświętne
                                                                                  z dnia 6 grudnia 2006 r.
                                  
 
 
                                                            W Y D A T K I
 
 
Dział
Rozdział
   §
              Treść
 
Zwiększenia
Zmniejszenia
600
 
 
Transport i łączność
 
    13 000
         71
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
    13 000
         71
 
 
4270
Zakup usług remontowych
    13 000
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
   
         71
754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
        504
 
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
         504
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
         504
 
801
 
 
Oświata i wychowanie
 
    13 683
      3 435
 
80101
 
Szkoły podstawowe
    13 683
      3 435
 
 
4270
Zakup usług remontowych
    13 683
      3 435
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
    30 000
 
 
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
    15 000
 
 
 
4260
Zakup energii
    15 000
 
 
90095
 
Pozostała działalność
    15 000
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
    15 000
 
 
 
 
Ogółem
    57 187
      3 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Załącznik Nr 3                                                                                                         do Uchwały Nr /     /06                                                                                                          Rady Gminy Poświętne
                                                                                  z dnia 6 grudnia 2006 r.
 
                         Dokonać zmian w planie wydatków
Dział
Rozdział
 §
 Treść
 
Zwiększenia
Zmniejszenia
600
 
 
Transport i łączność
    60 000
 
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
    60 000
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
    60 000
 
710
 
 
Działalność usługowa
 
    37 500
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
 
    37 500
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
 
    37 500
750
 
 
Administracja publiczna
 
    16 000
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 
    16 000
 
 
4270
 Zakup usług remontowych
 
     16 000
754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
     1 300
 
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
     1 300
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
     1 300
 
756
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 
 
 
      1 300
 
75647
 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych
 
     1 300
 
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
 
     1 300
757
 
 
Obsługa długu publicznego
 
     2 500
 
75702
 
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 
 
     2 500
 
 
8070
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
 
     2 500
851
 
 
Ochrona zdrowia
 
      4 000
 
85121
 
Lecznictwo ambulatoryjne
 
      4 000
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
      4 000
 
 
 
Ogółem
       61 300
    61 300
 
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr II  /   /2006
z dnia 6 grudnia   2006 r
 
 
Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST 3-4822-1/2006 z dnia 25.10.2006r. zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 33 504 zł środki te są przeznaczone na uzupełnienie dochodów gminy . Po stronie wydatków przeznaczono na oświetlenie dróg gminnych, wywóz nieczystości stałych, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup paliwa dla jednostek OSP.
Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4822-229/2006 z dnia 08.11.2006 r. zwiększono część subwencji oświatowej o kwotę 13 683 zł , która została przeznaczona w całości na remont Szkoły Podstawowej w Zabrańcu.
Ponadplanowe dochody podatkowe w dz. 756 w kwocie 10 000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
Zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 15.11.2006 r. do umowy o udzielenie dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację i wyposażenie szkół – projekt pod nazwą remont Szkoły Podstawowej w Zabrańcu, zmniejszono dotację o 3 435 zł.
 
Zgodnie z umową Nr 183/RW/WOID/06 w sprawie dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej gminnej do pól w miejscowości Cygów” zmniejszono dotację o 71 zł. Powyższe zmniejszenia wynikły z kwot przetargowych .
Nie wykorzystane środki w dz. 710, 750, 756, 757, 851 na kwotę 61 300 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych 60 000 zł – dz. 600
oraz na zakup paliwa dla jednostek OSP i prenumeratę „Strażaka” – 1 300 zł dz.754 .
 
 
 
 
                           
                                     
 
        
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry