Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr I/ /06 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego rady gminy

 
U C H W A Ł A   Nr I/ /06
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia ………………..2006r
 
 
 
w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Poświętnem
 
           Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 13 ust. 1, „Statutu Gminy Poświętne” uchwalonego uchwałą   Nr VII/43/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 września 2003r.   w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne ( Dz. Urz. Woj. Maz.      Nr 264, poz.6946 z późn. zm.)   - Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :
 
        
 
 
§ 1.
 
 
Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym na zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy w Poświętnem wybrany został Pan ……………………...............................
 
§ 2.
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 24.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak

Opcje strony

do góry