Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/532,Projekt-uchwaly-Nr-I-06-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-rady-gminy.html
2022-01-19, 02:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr I/ /06 w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy

U C H W A Ł A   Nr I/ /06
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia ……………. 2006 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne
 
 
         Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 13 ust. 1 „Statutu Gminy w Poświętnem” uchwalonego uchwałą   Nr VII/43/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 września 2003r. sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 264, poz.6946 z późn. zm.)   - Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :
 
                  
§ 1.
 
 
Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy w Poświętnem  wybrany  został   Pan ………………………………
 
§ 2.
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi   przepisami .
 
 
 
                                                      
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 24.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak

Opcje strony