Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XXIV/06 zmieniającej uchwałę Nr XIV/01/04 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie

U C H W A Ł A Nr XXIV/ /06
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 29 września 2006r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/91/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 grudnia 2004r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci i uczniów
z terenu gminy Poświętne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. poz. 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 17 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z poźn. zm. ) Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje;

§ 1

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Odstępuje się od zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie zakupu posiłku w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.pomocy społecznej. ( Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z późn. zm.)”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metadane

Data publikacji : 26.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry