Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/481,Projekt-uchwaly-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2006r.html
2022-01-19, 03:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

U C H W A Ł A Nr XXIV/ /06

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2006 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 10 655 920 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 2 387 661 zł

Wydatki 11 335 920 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 2 387 661 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/ / 06 Rady Gminy Poświętne

                                                                                                                                                    z dnia 29 września 2006 r

D O C H O D

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
600

Transport i łączność253 595

60016Drogi publiczne gminne253 595

6260Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

50 000

6300Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

203 595

756Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 000

75616

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych

15 000

0310Podatek od nieruchomości5 000
0330Podatek leśny10 000
801Oświata i wychowanie49 003
80101Szkoły podstawowe49 003
2710Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

49 003

Ogółem317 598

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/ /06

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 września 2006 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
600

Transport i łączność

253 595
60016Drogi publiczne gminne253 595
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych253 595
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa15 000
75412Ochotnicze straże pożarne15 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia15 000
801

Oświata i wychowanie

49 003
80101Szkoły podstawowe49 003
4270Zakup usług remontowych49 003

Ogółem

317 598

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXIV/ /2006

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 września 2006 r

.

Zgodnie z umową Nr M PO-5/104/2006 i Nr M PO-5/283/2006 oraz aneksem nr 1 o udzielenie dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację i wyposażenie szkół w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza zwiększono plan w dziale 801 na modernizację szkół podstawowych – Zabraniec 30 000 zł , Wólka Dąbrowicka 19 003 zł .

Zgodnie z umową Nr XI PW-1/175/2006 r o udzielenie dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach Mazowieckiego Programu Wyrównania Rozwoju Obszarów Wiejskich zwiększono plan w dziale 600 na zadanie pod nazwą

„Modernizacja drogi gminnej relacji Dąbrowica – Józefin” w kwocie 203 595 zł.

Zgodnie z Umową Nr 183/RW/WO.I.D./06 o udzielenie dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zwiększono plan w dz. 600 z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „ Modernizacja drogi dojazdowej gminnej do pól w miejscowości Cygów” w kwocie 50 000 zł

Zwiększono plan dochodów w dz. 756 z przeznaczeniem na dz. 754 – zakup paliwa dla jednostek OSP .

Metadane

Data publikacji : 25.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony