Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XXIII/ /06 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Poświętne

UCHWAŁA Nr XXIII/ /06

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm, ) oraz art.12 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne.

2. Tekst i rysunki studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załącznik do niniejszej uchwały;

1) załącznik nr 1 Studium część tekstowa;

2) załącznik nr 2 Studium część graficzna – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, skala 1 : 10000;

3) załącznik nr 3 Studium – część graficzna- Kierunki zagospodarowania przestrzennego, skala 1:1000;

4) załącznik nr 4 Studium – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

§2.

Traci moc uchwała Nr XXI/79/97 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 czerwca 1997r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Poświętne.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 27.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry