Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwałyNr XXIII/ /06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.

UC H W A Ł A Nr XXIII/ /06

RADA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2006 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 10 293 336 zł zał. Nr 1
w tym z zadań zleconych 2 387 661 zł

Wydatki 10 973 336 zł zał. Nr 2
w tym z zadań zleconych 2 387 661 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ /06
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 czerwca 2006r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
750

Administracja publiczna3 026

75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)3 026

0920Pozostałe odsetki3 026
756Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 000

24 188

75616

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych

3 000

0920Pozostałe odsetki3 000
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa1 00024 188
0010Podatek dochodowy od osób fizycznych24 188
0020Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000
758Różne rozliczenia68 838
75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin64 073
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa64 073
75831Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin4 765
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa4 765
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska4 000
90095Pozostała działalność2 800
0470Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości1 200
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 800

Ogółem11 02693 026

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ /06
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 czerwca 2006 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
757

Obsługa długu publicznego

82 000
75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

82 000

8070Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

82 000

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr /2006
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 czerwca 2006r.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-10/2006 z dnia 06.04.2006r. zmniejszona została subwencja wyrównawcza o kwotę 64 073 zł subwencja równoważąca o kwotę 4 765 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 24 188 zł. W związku ze zmianami w podziale administracyjnym podzielono proporcjonalnie subwencje biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy Wołomin i Poświętne wg stanu na 31 grudnia 2004 r.

Zwiększono plan dochodów w dz.900 o kwotę 4 000 zł w tym: zmiana czynszu dla Banku Spółdzielczego, oraz wprowadzono plan za wieczyste użytkowanie. Wprowadzono dochody z kapitalizacji odsetek oraz odsetek od podatków.

Zmniejszono plan wydatków w dz.757 o kwotę 82 000 zł odsetki od kredytów.

Metadane

Data publikacji : 26.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry