Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XXIII/ /06 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

UCHWAŁA Nr XXIII/ /06

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 czerwca 2006r.

zmieniająca uchwałę Nr X/64/04 Rady Gminy w Poświętnem dnia 22 marca 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne, zmieniona uchwałą Nr XIX/113/05 z dnia 28 września 2005r.

Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz.230 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40- ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. Zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

§ 1

W § 1 uchwały wyrazy: „16 punktów” zastępuje się wyrazami: „18 punktów”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metadane

Data publikacji : 26.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry