Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Uchwały NrXXIII/ /06 w sprawie wprowdzenia zmian w Statucie GOPS

UCHWAŁA Nr XXIII/ /06

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem uchwalonego uchwałą Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Poświętnem z dnia
14 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem :

1. W § 3 statutu dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej

2. W § 4 ust. 4 pkt 3 statutu otrzymuje brzmienie:

„ 3) wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta Gminy Poświętne o przyznaniu i odmowie świadczeń z pomocy społecznej oraz prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych, do realizacji zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej a także do wydawania w tych sprawach decyzji.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poświętnem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metadane

Data publikacji : 26.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry