Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XX/ /05 w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie gminy na 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXI/ /2005 RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia grudnia 2005 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 9 652 270 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 739 075 zł

Wydatki 9 412 270 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 739 075 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/ /05 Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
758

Różne rozliczenia58 745

75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego58 745

2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 58 745
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 255
90095Pozostała działalność1 255
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 255

Ogółem60 000

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI /05

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
600

Transport i łączność

45 300
60016Drogi publiczne gminne45 300
4270Zakup usług remontowych45 300
750Administracja publiczna2 000
75022Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )2 000
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych2 000
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 700
90095Pozostała działalność12 700
4300Zakup usług pozostałych12 700
Ogółem60 000

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY NR XXI/ /2005 RADY GMINY W POŚWIĘTNEM

z dnia 29 grudnia 2005 r.

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19. 12. 2005 r ST 5 –4820-379/2005 na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12.12.2005 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 58 745 zł, którą przeznaczono na remonty dróg i wywóz śmieci oraz diety dla radnych .

Gmina w 2005 r. przeznaczyła na utrzymanie szkół z własnych dochodów poza częścią oświatową subwencji ogólnej kwotę 951 181zł w związku z czym otrzymaną subwencję przeznacza na w/w cele.

Metadane

Data publikacji : 28.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry