Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XX/ /05 w sprawie dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA Nr .........................
Rady Gminy w Poświętnem
z dnia ...............................

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.

Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVI/99/2005 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Załącznik
do Uchwały Nr…………
Rady Gminy Poświętne
z dnia …………………..

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne

§ 1

  1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5tys. mieszkańców i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

  1. Wysokość dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela ustala się miesięcznie:

1) 4 % dla jednej osoby

2) 5 % dla dwóch osób

3) 6 % dla trzech osób

4) 7 % dla czterech i więcej osób

miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy.

  1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust.3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor-Wójta Gminy. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub Wójta Gminy o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrany przez nauczyciela dodatek podlega zwrotowi.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim

zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy określony w ust. 2.

Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę,

§ 2

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek nauczyciela dyrektor

szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.

2. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu

§ 3

  1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a

także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,

4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa na czas określony dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

§ 4

Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 5

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim

Metadane

Data publikacji : 07.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry