Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/240,Projekt-uchwaly-Nr-XX-05-w-sprawie-prowadzenia-zadan-publicznych.html
2022-01-18, 02:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XX/ /05 w sprawie prowadzenia zadań publicznych

UCHWAŁA NR .......................
RADY GMINY POŚWIĘTNE
Z DNIA .....................................

w sprawie prowadzenia zadań publicznych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

1 §

Postanawia się powierzyć prowadzenie zadań publicznych z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów następującym powiatom: wyszkowskiemu, przasnyskiemu, makowskiemu oraz Miastu Ostrołęka.

2 §

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3 §

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 07.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony