Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XX/ / 05 w sprawie budżetu gminy na 2006r.

B U D Ż E T

G M I N Y P O Ś W I Ę T N E

N A 2006 ROK

U C H W A Ł A Nr XX/ /2005
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia grudnia 2005 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm. ) oraz art. 109, 116, 122,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 10 217 000 zł zgodnie z

załącznikiem nr 1.

  1. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 316 061 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 a ,

b) dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 b .

§ 2

  1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 10 897 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

  1. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 316 061 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 a,

b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 b.

§ 3

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 114 000 zł zgodnie

z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Spłata kredytu wynosi 320 000 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 680 000 zł będzie kredyt zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60 000 zł.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 4 000 zł.

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 5.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 12 000 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 440 000 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 8.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do wykonania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach poszczególnych działów.

§ 11

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 300 000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

z dnia grudnia 2005 r.

P L A N D O C H O D Ó W

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na

2006 r. w zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

27 000
70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami27 000
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

27 000

750

Administracja publiczna

63 121
75011Urzędy Wojewódzkie62 171
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

61 661

2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

510

75023Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )950
0690Wpływy z różnych opłat950
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 000
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1 000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami1 000
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4 00
75414Obrona cywilna400
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami400
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem1 871 438
75601Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych27 000

0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

27 000

75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych553 900
0310Podatek od nieruchomości550 000
0320Podatek rolny1 800
0330Podatek leśny2 100
75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

277 500

0310Podatek od nieruchomości85 000
0320Podatek rolny70 000
0330Podatek leśny40 000
0340Podatek od środków transportowych22 000
0360Podatek od spadków i darowizn2 500
0430Wpływy z opłaty targowej3 000
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych55 000
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw59 000
0410Wpływy z opłaty skarbowej15 000
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 000
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw4 000
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa954 038
0010Podatek dochodowy od osób fizycznych949 038
0020Podatek dochodowy od osób prawnych5 000
758

Różne rozliczenia

5 812 041
75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 081 789
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa3 081 789
75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin2 541 270
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa2 541 270
75831Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin188 982
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa188 982
852

Pomoc społeczna

2 357 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego2 170 000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami2 170 000
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne8 000
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

8 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

91 000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75 000

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin16 000
85219Ośrodki pomocy społecznej66 000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin66 000
85295 Pozostała działalność22 000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin22 000
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska85 000
90095Pozostała działalność85 000
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

85 000

Ogółem

10 217 000

Załącznik Nr 1 a

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006.

z dnia grudnia 2005 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN DOCHODÓW

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan

na 2006 r.

w zł.

750

Administracja publiczna

61 661
75011Urzędy Wojewódzkie61 661
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami61 661
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 000

75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

1 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 000

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400
75414

Obrona cywilna

400
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

400

852

Pomoc społeczna

2 253 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego2 170 000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 170 000

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 000

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

8 000

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe75 000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75 000

Ogółem

2 316 061

Załącznik Nr 1 b

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006 r .

z dnia grudnia 2005 r.

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU

WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH

PLAN DOCHODÓW

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na 2006 r.

w zł.

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

40 000

75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw40 000
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu40 000

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/ /2005 Rady Gminy Poświętne w sprawie budżetu Gminy na rok 2006

z dnia grudnia 2005 r.

P L A N W Y D A T K Ó W

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na 2006 r.

w zł

010Rolnictwo i łowiectwo1 500
01030Izby rolnicze1 500
2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 500

600Transport i łączność 1 750 000
60016Drogi publiczne gminne1 750 000
4270Zakup usług remontowych1 750 000
710Działalność usługowa80 000
71004Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000
4300Zakup usług pozostałych80 000
750Administracja publiczna1 547 700
75011Urzędy wojewódzkie61 661
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników52 300
4110Składki na ubezpieczenia społeczne9 011
4120Składki na Fundusz Pracy350
75022Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)60 500
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych55 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia4 000
4300Zakup usług pozostałych1 300
4410Podróże służbowe krajowe200
75023

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach

powiatu )

1 405 539

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników790 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne58 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne146 339
4120Składki na Fundusz Pracy21 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia57 000
4260Zakup energii13 000
4270Zakup usług remontowych140 000
4300Zakup usług pozostałych140 000
4410 Podróże służbowe krajowe13 000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych15 200
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000
75095Pozostała działalność20 000
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych7 000
4300Zakup usług pozostałych13 000
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 000

75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

1 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 000
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa85 400
75412Ochotnicze straże pożarne85 000
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych15 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia45 000
4300Zakup usług pozostałych20 000
4410Podróże służbowe krajowe300
4430Różne opłaty i składki4 700
75414Obrona cywilna400
4300Zakup usług pozostałych400
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

22 000

75647Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

22 000

4100Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne22 000
757Obsługa długu publicznego108 500
75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

108 500

8070Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

108 500

758

Różne rozliczenia

60 000
75818Rezerwy ogólne i celowe60 000
4810Rezerwy60 000
801

Oświata i wychowanie

4 050 000
80101 Szkoły podstawowe2 798 600
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń119 230
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 738 400
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne146 600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne358 810
4120 Składki na Fundusz Pracy48 970
4210Zakup materiałów i wyposażenia123 300
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek4 700
4260Zakup energii (elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody)55 500
4270Zakup usług remontowych53 000
4280Zakup usług zdrowotnych400
4300Zakup usług pozostałych29 900
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet2 700
4410 Podróże służbowe krajowe4200
4430Różne opłaty i składki1 500
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych111 390
80110

Gimnazja

841 180
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń35 500
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników530 630
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne46 300
4110Składki na ubezpieczenia społeczne109 350
4120Składki na Fundusz Pracy14 900
4210Zakup materiałów i wyposażenia36 000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek4 000
4260Zakup energii15 000
4280Zakup usług zdrowotnych300
4300Zakup usług pozostałych13 000
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet1 500
4410Podróże służbowe krajowe1 000
4430Różne opłaty i składki1 000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych32 700
80113Dowożenie uczniów do szkół126 000
4300Zakup usług pozostałych126 000
80130Szkoły zawodowe37 420
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1 790
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników18 350
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1 500
4110Składki na ubezpieczenia społeczne3 890
4120Składki na Fundusz Pracy530
4210Zakup materiałów i wyposażenia800
4260Zakup energii8 000
4300Zakup usług pozostałych1 000
4410Podróże służbowe krajowe200
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1 360
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych222 600
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń12 750
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników130 790
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne9 520
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne27 600
4120Składki na Fundusz Pracy3 830
4210Zakup materiałów i wyposażenia14 200
4240Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek1 600
4260Zakup energii9 300
4300Zakup usług pozostałych1 250
4410Podróże służbowe krajowe300
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych11 460
80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli5 000
4300Zakup usług pozostałych5 000
80195Pozostała działalność19 200
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych19 200
851Ochrona zdrowia184 400
85121Lecznictwo ambulatoryjne

144 400

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników46 000
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne3 500
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8 400
4120Składki na Fundusz Pracy1 200
4210Zakup materiałów i wyposażenia30 000
4260Zakup energii10 000
4270Zakup usług remontowych35 000
4300Zakup usług pozostałych7 500
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2 800
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi40 000
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych10 200
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 000
4300Zakup usług pozostałych22 600
4410Podróże służbowe krajowe200
852Pomoc społeczna2 527 000
85202

Domy pomocy społecznej20 000
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

20 000

85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 170 000

3110Świadczenia społeczne2 096 900
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników38 700
4110Składki na ubezpieczenia społeczne15 040
4120Składki na Fundusz Pracy950
4210Zakup materiałów i wyposażenia 3 730
4300Zakup usług pozostałych11 910
4410Podróże służbowe krajowe2 000
4440

Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych

770
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 000

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne8 000
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe110 600
3110Świadczenia społeczne110 600
85219Ośrodki pomocy społecznej170 400
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników120 300
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne11 840
4110Składki na ubezpieczenia społeczne22 920
4120Składki na Fundusz Pracy3 260
4210Zakup materiałów i wyposażenia4 000
4300Zakup usług pozostałych2 290
4410Podróże służbowe krajowe3 480
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2 310
85295Pozostała działalność48 000
3110Świadczenia społeczne48 000
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska357 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg187 000
4260Zakup energii140 000
4300Zakup usług pozostałych47 000
90095Pozostała działalność170 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia 7 000
4300Zakup usług pozostałych163 000
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego114 000
92116Biblioteki114 000
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 114 000
926Kultura fizyczna i sport8 500
92695Pozostała działalność8 500
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 500
4300Zakup usług pozostałych1 000
Ogółem10 897 000

Załącznik Nr 2 a

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

sprawie budżetu

Gminy na rok 2006 z dnia grudnia 2005 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN WYDATKÓW

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan. na

2006 r

w zł.

750Administracja publiczna61 661
75011Urzędy Wojewódzkie61 661
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników52 300
4110Składki na ubezpieczenia społeczne9 011
4120Składki na Fundusz Pracy350
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 000

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa

1 000

4300Zakup usług pozostałych1 000
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400

75414

Obrona cywilna400
4300Zakup usług pozostałych400
852

Pomoc społeczna

2 253 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 170 000

3110Świadczenia społeczne2 096 900
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników38 700
4110Składki na ubezpieczenia społeczne15 040
4120Składki na Fundusz Pracy950
4210Zakup materiałów i wyposażenia3 730
4300Zakup usług pozostałych11 910
4410Podróże służbowe krajowe2 000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych770
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 000

4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne8 000
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe75 000
3110 Świadczenia społeczne75 000
Ogółem2 316 061

Załącznik Nr 2 b

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na rok 2006 r

z dnia grudnia 2005 r.

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU

WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

P L A N W Y D A T K Ó W

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na

2006 r. w zł

851

Ochrona zdrowia

40 000
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

40 000
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych10 200
4210Zakup materiałów i wyposażenia7 000
4300Zakup usług pozostałych22 600
4410Podróże służbowe krajowe200

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na rok 2006 r.

z dnia grudnia 2005 r.

Zasady dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok

( ujętych w prowadzonym rejestrze )

DziałRozdziałNazwa instytucjiPlan na 2006r. w zł.
92192116

Biblioteki – Gminna Biblioteka w Poświętnem

Filia Międzyleś i Nowe Ręczaje

114 000

Dotacja przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 1/13 w tym:

2 w miesiącu styczniu .

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją

mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego

L p

Treść

Klasyfikacja

Paragrafów

Przychodów i

rozchodów

Kwota

1.Planowane dochody

10 217 000

2.Planowane wydatki 10 897 000
3.

Wynik (różnica między 2 i 1 ( - )

680 000

I

Przychody

1 000 000
1

Kredyty zaciągane w bankach krajowych ( + )

952

1 000 000

2

Rozchody

992320 000

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006r

z dnia grudnia 2005 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 r.

P R Z Y C H O D Y

DziałRozdział§ TreśćKwota w zł.
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 000

90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej4 000
0690Wpływy z różnych opłat1 000
2960Przelewy redystrybucyjne3 000

R OZ C H O D Y

Dział Rozdział§TreśćKwota w zł.
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 000

90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej4 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia500
4300Zakup usług pozostałych3 500

Urządzenie i utrzymanie porządku oraz terenów zieleni, akcja sprzątanie świata .


ZałącznikUchwały Rady Gminy w Poświętnem

w sprawie budżetu gminy 2006 r.

z dnia grudnia 2005 r

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE

Wysokość wydatków w latach

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa programu

inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub

koordynująca wykonanie

programu

Okres

Realizacji

programu

2006

Środki

własne

Inne

Środki

20072008
123456 78910

1.

750

75023

Zakupy inwestycyjne

( komputery )

Urząd Gminy

12 000

20 000

20 000

2

801

80101

Budowa hali sportowej w Poświętnem

Urząd Gminy

4 lata

0

200 000

200 000

Ogółem

12 000220 000220 000

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżet Gminy na 2006r. z dnia grudnia 2005 r

P R O G N O Z A D Ł U G U

Rodzaj zadłużenia

oraz nazwa zadania

Kredytodawca,

pożyczkodawca

Data

zaciągnięcia

Kwota

zadłużenia wg

stanu na

31.12.2006

po spłatach

w 2006 r

Planowane kwoty spłaty w latach
2006

2007

2008

2009

2009

Lata

nas-

tęp-

ne

Ogółem

z tego w kwartale
IIIIIIIV
1.2.3. 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.

Długotterminiwe

Kredyt

Kredyt na modernizację dróg gminnych

Odsetki

BS Mińsk-Maz

05.09.2001

Styczeń 2006

920 000

102 000

240 000

80 000

108 500

60 000

38 500

60 000

20 000

25 000

60 000

30 000

25 000

60000

30 000

20 000

420 000

70 000

420000

30 000

80 000

2 000

Ogółem dług

Ogółem odsetki

920 000

102 000

320 000

108 500

60000

38 500

80 000

25 000

90 000

25 000

90000

20 000

420 000

70 000

420000

30 000

80 000

2 000

Dochody budżetu 10 217 00010 217 0002 500 0002 500 0002 500 0002 717 00010 500 00010 800 00011 000 000

Wskaźnik(15%) art.113

u.f.p. ( spłata )

4,2 %

4,7 %

4,2%

0,7 %

Wskaźnik (60%) art.114

u.f.p. ( dług )

9,0 %


Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

z dnia grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA 2006 ROK

Dz. 750 r. 75011 § 2350 - 10 210 zł.

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg pisma Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pochodne z wnoszonych wpłat przy wydawaniu dowodów osobistych mieszkańców

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2006 r.

w zł

DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓŁE M 10 217 000

I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 1 030 860

w tym:

- podatek od nieruchomości 635 000

- podatek rolny 71 800

- podatek leśny 42 100 - podatek od środków transportowych 22 000

- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 40 000

- czynsze mieszkaniowe 27 000

-dochody z dzierżawy 85 000

-wpływy z różnych opłat 4 950

-wpływy za dowody osobiste 510

- opłata skarbowa 15 000

- opłata od czynności cywilnoprawnych 55 000

- wpływy z opłaty targowej 3 000

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( działalność gosp. ) 27 000

- podatek od spadków i darowizn 2 500

II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 9 540 038

III. Subwencja ogólna na 2006 r. 5 812 041 w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 081 789

- część wyrównawcza 2 541 270

- część równoważąca 188 982

IV. Dotacja na zadania zlecone ustawowo 2 316 061

V. Dotacja na zadania własne 104 000

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E - O G Ó Ł E M 10 897 000

Dz. 010 Rolnictwo 1 500

w tym:

- składki na izby rolnicze 1 500

Dz. 600 Transport i łączność 1 750 000

w tym:

- bieżące remonty dróg gminnych 1 750 000

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 357 000

w tym:

- energia 140 000

- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz drobne remonty 47 000

- decyzje uwarunkowań budownictwa komunalnego 20 000

- wywóz śmieci 130 000

- drobne wydatki rzeczowe ( sprzątanie świata ) i sprzątanie ronda 20 000

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 400

w tym: Ochotnicze Straże Pożarne 85 000

- ryczałty dla konserwatorów samochodów (Turze, Ręczaje Polskie 15 000

Wola Ręczajska, Poświętne, Zabraniec ) i komendanta gm.OSP - wydatki rzeczowe jednostek OSP 70 000

w tym:

- zakup paliwa, czasopism, zakup sprzętu, umundurowania 45 000

- ubezpieczenia samochodów strażackich i osób 4 700

- opłaty telefoniczne (0SP Turze i Ręczaje Polskie ) oraz przeglądy 20 300

remonty samochodów oraz delegacje

Obrona Cywilna 400

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114 000

- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3. 114 000

w tym :

- biblioteki 114 000

dz.851 Ochrona zdrowia 184 400

w tym:

utrzymanie lecznictwa ambulatoryjnego 144 400

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 61 900

pochodne od wynagrodzeń ( ZUS, ZFŚS)

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia 82 500

( Poświętne, Międzyleś - środki czystości, wyposażenie, energia,

opał, opłaty telefoniczne oraz remonty Ośrodka Zdrowia w Poświętnem

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000

(wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy,

prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji i młodzieży szkolnej oraz

osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia

oraz psychologa, kolonie i zimowiska dla dzieci i młodzieży.

Dz. 852 Pomoc społeczna 2 527 000

Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy

otrzymał środki w kwocie 2 357 000 zł. łącznie z dotacją na zadanie własne oraz środki własne gminy 170 000 zł

w tym: - zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne 118 600

- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane 2 170 000

- dożywianie w szkołach 48 000

- Domy Pomocy Społecznej 20 000

Działalność bieżąca pomocy społecznej 170 400

z tego:- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia 160 630

i pochodne (ZUS, ZFŚS ) – zatrudnienie o jeden etat więcej ze

względu na świadczenia rodzinne

- wydatki rzeczowe ( art. biurowe, szkolenia pracowników 9 770

oraz delegacje i ryczałty)

Dz. 710 Działalność usługowa 80 000

w tym: plan zagospodarowania przestrzennego 80 000

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 8 500

w tym: - wydatki rzeczowe dla LZS i nagrody z okazji dnia sportu 8 500

Dz. 758 Różne rozliczenia 60 000

w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 60 000

Dz. 750 Administracja publiczna 1 547 700

w tym: - Rady Gmin 60 500

- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych 55 000

za udział w posiedzeniach Sesji ,komisji

- wydatki rzeczowe i delegacje 5 500

Pozostała działalność 20 000

- szkolenia dla sołtysów, i inne nieprzewidziane wydatki 13 000

- diety dla sołtysów za udział w sesji 7 000

Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie 1 467 200

- zadania własne 1 405 539

- zadania zlecone 61 661

z tego: - wydatki zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe 1 092 200

wynagrodzenia roczne, cztery nagrody jubileuszowe oraz

ich pochodne ( ZUS, ZFŚS ) - wydatki rzeczowe i osobowe ( delegacje, ryczałty, szkolenia, 223 000

energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne

i niematerialne, zakup opału, środki czystości, czasopisma,

artykuły biurowe, druki, wyposażenie, opłaty pocztowe, obsługa

informatyczna i prawna)

- remont budynku Urzędu ( remont dachu i elewacja ) 140 000 - wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 12 000

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 108 500

- spłata odsetek od kredytu 108 500

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli 1 000

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- aktualizacja rejestru wyborców 1 000

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 22 000

i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 22 000

Dz. 801 Oświata i wychowanie 4 050 000 w tym:

- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli 222 600

- bieżące utrzymanie gimnazjum 841 180

- bieżące utrzymanie ZSZ 37 420

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 2 798 600

- dowóz dzieci 126 000

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 18 750

- dokształcanie nauczycieli 5 000

Wydatki w oświacie przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych , łącznie z oddziałem przedszkolnym , gimnazjum, szkoły zawodowej, dowozu dzieci oraz pozostała działalność oświaty .

remonty w 2006 r.

Szkoły Podstawowa Poświętne - obudowa kaloryferów – 5 000 zł

Szkoła Podstawowa Zabraniec –wymiana drzwi wejściowych, remont korytarza – wymiana podłogi, remont ogrodzenia - 13 000 zł

Szkoła Podstawowa Wólka Dabrowicka - naprawa dachu, rynien oraz remont komina – 5000 zł

Szkoła Podstawowa Międzyleś - przystosowanie boiska szkolnego do prowadzenia zajęć

- 3 000 zł.

Szkoła Podstawowa Nowe Ręczaje - wymiana kaloryferów na parterze, remont podłóg w klasach , remont łazienek - 27 000 zł.

W wydatkach osobowych zabezpieczone są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na poziomie 2005 r. uwzględniając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 11.10.2005r ST3-4820-48/2005 1,5% średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej . Sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, waloryzacja wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, natomiast w planie wydatków rzeczowych zabezpieczone są środki niezbędne na utrzymanie posiadanych obiektów oraz ich drobne remonty z uwzględnieniem 1,5 % średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Plan wydatków jest pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki których realizacja została zakończona.

Plan dochodów pozostawiono na poziomie wykonania dochodów w 2005 r. ponieważ nie planuje się podniesienia stawek podatkowych na 2006 r. w związku z obniżką ceny żyta obniżono plan podatku rolnego, wydatki na inwestycje uległy zmniejszeniu w porównaniu do załącznika Nr 6 z 2005 r. ( limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ) realizację zadań przesunięto na lata następne .

Ogólnie wydatki na 2006 r. są wyższe od dochodów o 680 000 zł.

Planowany jest kredyt na modernizacje dróg gminnych w kwocie 1 000 000 zł oraz kwota 320 000 zł na częściowe uregulowanie rat kapitałowych zaciągniętego kredytu bankowego tj. 240 000 zł z 2001 r. 80 000 zł zaciągniętego w 2006 r zgodnie z załącznikiem nr 4 .
Metadane

Data publikacji : 07.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry