Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/238,Projekt-uchwaly-Nr-XX-05-w-sprawie-zmian-w-budzecie-na-2005r.html
2022-01-24, 12:02

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XX/ /05 w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

U C H W A Ł A NR XX/ /2005
RADA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia grudnia 2005 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 9 182 663 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 329 468 zł

Wydatki 8 942 663 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 329 468 zł

Dokonać zmian w planie dochodów zał .Nr 3

Dokonać zmian w planie wydatków zał. Nr 4

Przychody i rozchody zał. Nr 5

Prognoza długu zał. Nr 6

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/ /05 Rady Gminy Poświętne

z dnia grudnia 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
600

Transport i łączność95 000

60016Drogi publiczne gminne95 000

0970Wpływy z różnych dochodów20 000
2440Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

75 000

756Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 000

75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

4 000

0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

4 000

Ogółem99 000

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/ /05

Rady Gminy Poświętne

z dnia grudnia 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
600

Transport i łączność

95 000950 000
60016Drogi publiczne gminne95 000950 000
4270Zakup usług remontowych95 000950 000
851

Ochrona zdrowia

4 000
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi4 000
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych1 820
4210Zakup materiałów i wyposażenia 80
4300Zakup usług pozostałych1 930
4410Podróże służbowe krajowe170
Ogółem99 000950 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/ /05

Rady Gminy Poświętne

z dnia grudnia 2005 r.

Dokonać zmian w planie dochodów

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
750Administracja publiczna500
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )500
0690Wpływy z różnych opłat500
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

46 500

51 000

75601Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych21 000
0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej21 000
75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 500

0320Podatek rolny1 200
0330Podatek leśny300
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat1 000
75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

42 000

0310Podatek od nieruchomości15 000
0320Podatek rolny10 000
0330Podatek leśny10 000
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych5 000
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat2 000
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw2 000
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw2 000
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa30 000
0020Podatek dochodowy od osób prawnych30 000
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska4 000
90095Pozostała działalność4 000
0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 000

Ogółem51 00051 000

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/ /05

Rady Gminy Poświętne

z dnia grudnia 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
600

Transport i łączność

187 000
60016Drogi publiczne gminne187 000
4300Zakup usług pozostałych187 000
710Działalność usługowa44 000
71004Plany zagospodarowania przestrzennego44 000
4300Zakup usług pozostałych44 000
750Administracja publiczna80 500
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )80 500
4270Zakup usług remontowych80 500
757Obsługa długu publicznego62 500
75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

62 500

8070Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

62 500

Ogółem187 000187 000

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne.

z dnia grudnia 2005 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją

mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego

L p

Treść

Klasyfikacja

Paragrafów

Przychodów i

rozchodów

Kwota

1.Planowane dochody

9 182 663

2.

Planowane wydatki

8 942 663
3.

Wynik różnica między 1 i 2 (+ )

240 000
1

Rozchody

992240 000


Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XX/ /2005

Rady Gminy Poświętne

z dnia grudnia 2005 r .

P R O G N O Z A D Ł U G U

Rodzaj zadłużenia

oraz nazwa zadania

Kredytodawca,

pożyczkodawca

Data

zaciągnięcia

Kwota

zadłużenia wg

stanu na

31.12.2005

po spłatach

w 2005 r

Planowane kwoty spłaty w latach
2005

2006

2007

2008

2009

Lata

nas-

tęp-

ne

Ogółem

z tego w kwartale
IIIIIIIV
1.2.3. 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.

Długotterminiwe

Kredyt

Kredyt na modernizację dróg gminnych

Odsetki

BS Mińsk-Maz

05.09.2001

2006

240 000

210 500

240 000

20 500

60 000

7 300

60 000

5 600

60 000

4 000

60000

3 600

240 000

80 000

108 500

420 000

70 000

420 000

30 000

80 000

2 000

Ogółem dług

Ogółem odsetki

240 000

210 500

240 000

20 500

60000

7 300

60 000

5 600

60 000

4 000

60 000

3 600

320 000

108 500

420000

70 000

420 000

30 000

80 000

2 000

Dochody budżetu 8 597 8678 597 8672 150 0002 150 0002 150 0002 147 8678 600 0008 840 0009 000 00011 000 000

Wskaźnik(15%) art.113

u.f.p. ( spłata )

3,0 %

5,1 %

4,8 %

5,0 %

0,7 %

Wskaźnik (60%) art.114

u.f.p. ( dług )

2,8 %


U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY NR XX/ /2005

RADY GMINY W POŚWIĘTNEM

dnia grudnia 2005 r.

Zgodnie z uchwałą nr 1810/218/05 i 1141/201/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego przyznane zostały dla Gminy Poświętne środki w kwocie 75 000 zł na dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacje dróg dojazdowych do pól w miejscowości relacji Poświętne – Nowy Cygów - 40 000 zł oraz Nowe Ręczaje – Kolno - 35 000 zł.

W związku z likwidacją Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Wołomińskiego przekazane środki w latach ubiegłych przez naszą gminę na w/w fundusz zostały zwrócone na konto gminy i przeznaczone na remonty dróg - 20 000 zł.

Zwiększono plan w dz. 756 o kwotę 4 000 zł z wpłat na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Nie wykorzystane środki na plan przestrzennego zagospodarowania dz. 710 remont dachu w Urzędzie Gminy dz. 750, oraz odsetki od kredytu, który nie został pobrany a był w planie 2005 r. dz. 757 przeznaczono na remont dróg.

Dokonano zmian w planach dochodów budżetowych.

W budżecie na 2005 r. był planowany kredyt w kwocie 1 000 0000 zł na modernizację dróg gminnych oraz jego spłata 50 000 zł, kredyt ten został przesunięty na 2006 r. w związku z tym zmniejszono plan wydatków w dz. 600 o 1 000 000 zł oraz zwiększono w tym dziale plan wydatków o planowaną spłatę w/w kredytu tj . 50 000 zł różnicy o kwotę 950 000 zł zmniejszono plan wydatków w dz. 600 dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 Prognoza Długu .

Dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 Przychody i rozchody, rozchody zmniejszono o 50 000 zł (planowana spłata nie pobranego kredytu ) a z przychodów wycofano kredyt w kwocie 1 000 000 zł .Metadane

Data publikacji : 07.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony