Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/236,Projekt-uchwaly-Nr-XX-05-w-sprawie-podatku-od-posiadanie-psa.html
2022-09-27, 04:15

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XX/ /05 w sprawie podatku od posiadanie psa

UCHWAŁA Nr XX/ /2005
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia grudnia 2005r

w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M P Nr 68, poz.956) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokości

20 zł za każdego psa.

2. Wprowadza się zwolnienie z podatku od posiadania psów, od jednego psa na

każde gospodarstwo domowe nie będące gospodarstwem rolnym.

§ 2

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po 31 marca w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

§ 3

1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w formie inkasa.

2. Na inkasentów podatku od posiadania psów wyznacza się sołtysów wsi.

3. Wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów określa się wysokości 25% od zainkasowanych kwot tytułem tego podatku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIV/82/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru.

§ 6

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i obowiązuje w 2006 r.

Metadane

Data publikacji : 07.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony