Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr XX/ /05 w sprawie opłaty od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XX/ /2005
Rady Gminy w Poświętnem
z dnia ….. grudnia 2005r

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie stawek podatków od środków transportowych obowiązujących w 2006r. ( M P Nr 62, poz.859) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 500,00 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 750,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi – dwie - 960,00 zł,

- o liczbie osi – trzy - 1020,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1654,00 zł.

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1252,00 zł,

- o liczbie osi – trzy - 1580,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej

nie mniej niż 12 ton mniej niż 29 ton - 1653,68zł,

od 29 ton - 2452,80zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 750,00 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 970,00 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 970,00 zł.

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton:

-o liczbie osi – dwie - 1414,00 zł,

-o liczbie osi – trzy - 1724,00zł.

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczep a z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 31 ton - 919,23zł,

od 31 ton - 1 930.00

- o liczbie osi -dwie

b) nie mniej niż 12 t mniej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy - 1 724,00 zł,

c) nie mniej niż 40 ton:

o liczbie osi – trzy i więcej - 2500,00 zł.

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton - 200,00 zł.

8.od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton

-o liczbie osi – jedna - 320,00 zł,

-o liczbie osi – dwie - 1150,00 zł,

-o liczbie osi – trzy - 944,00zł.

9.od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton:

-o liczbie osi – jedna - 562,00 zł,

b) od 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie - 1447,84 zł,

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1699,87 zł,

d) równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi – trzy - 1282,00 zł.

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)mniej niż 30 miejsc - 600,00 zł,

b)równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1200,00 zł.

§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek budżetowych Gminy i stanowiące ich własność.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/84/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i obowiązuje w 2006 r.

Metadane

Data publikacji : 07.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry